รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ปีการศึกษา 2560 (กรกฎาคม 2560-มิถุนายน 2561)
   
ระดับหลักสูตรปริญญาตรี
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  - สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (เกณฑ์ 58) รายละเอียด
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (เกณฑ์ 48) รายละเอียด
- สาขาวิชาจิตวิทยา (เกณฑ์ 48) รายละเอียด
   
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  - สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (เกณฑ์ 48) รายละเอียด
   
 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
  - สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (เกณฑ์ 48) รายละเอียด
- สาขาวิชาอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ (เกณฑ์ 48) รายละเอียด
- สาขาวิชาสุขศึกษา (เกณฑ์ 48) รายละเอียด
- สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (เกณฑ์ 58) รายละเอียด
- สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (เกณฑ์ 48) รายละเอียด
- สาขาวิชาพลศึกษา (เกณฑ์ 48) รายละเอียด
- สาขาวิชาวัดผลการศึกษา (เกณฑ์ 58) รายละเอียด
   
ระดับหลักสูตรปริญญาโท
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
  - สาขาวิชาจิตวิทยา (เกณฑ์ 48) รายละเอียด
   
 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
  - สาขาวิชาพัฒนคหเศรษฐศาสตร์ (เกณฑ์ 48) รายละเอียด
- สาขาวิชาการสอนสังคม (เกณฑ์ 48) รายละเอียด
   
 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
  - สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการสอน (เกณฑ์ 58) รายละเอียด
- สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (เกณฑ์ 58) รายละเอียด
- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (เกณฑ์ 58) รายละเอียด
- สาขาวิชาการจัดการอาชีวศึกษา : ปิด (เกณฑ์ 48) รายละเอียด
- สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (เกณฑ์ 58) รายละเอียด
- สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา (เกณฑ์ 58) รายละเอียด
- สาขาวิชาการประเมินและวิจัยการศึกษา (เกณฑ์ 58) รายละเอียด
- สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ : ปิด (เกณฑ์ 48) รายละเอียด
- สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ : ปิด (เกณฑ์ 48) รายละเอียด
- สาขาวิชาพลศึกษา : ปิด (เกณฑ์ 48) รายละเอียด
- สาขาวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนา : ปิด (เกณฑ์ 48) รายละเอียด
- สาขาวิชาสุขศึกษา : ปิด (เกณฑ์ 48) รายละเอียด

 

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (ปริญญาตรี) โทร. 02-310-8335,8347 (ปริญญาโท)