หัวหน้าภาควิชาพลานามัย  
   
  อาจารย์ ดร.วิมลมาลย์  สมคะเน  
  ตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาพลานามัย  
  รายละเอียดเพิ่มเติม  

 

อาจารย์ภาควิชาพลานามัย

ลำดับ
รายนาม
1.
รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒน์  บุญกอบ
2.
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พันธุ์ วรพงศธร
3.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย  ชอบธรรมสกุล
4.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวรรณ  ชอบธรรมสกุล
5.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศ์ธร  แสงวิภาค
6.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนัชกร  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
7.
รองศาสตราจารย์ ดร.ธิรตา  ภาสะวณิช
8.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษม  ชูรัตน์
9.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญญา  พุดซ้อน
10.
อาจารย์กฤชญา  พุ่มพิน
11.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะวงศ์  หงษ์สุวรรณ
12.
อาจารย์ผกามาศ  รัตนบุษย์
13.
อาจารย์ ดร.วาสนา บุตรโพธิ์
14.
อาจารย์คัคนางค์ ประไพทรัพย์
15.
อาจารย์ ดร.วณัฐพงศ์ เบญจพงศ์
16.
อาจารย์สหชัย ชัชวาลย์
17.
อาจารย์ ดร.อรชุลี นิราศรพ 
18.
อาจารย์มณเฑียร  อยู่เย็น

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)