อาจารย์คัคนางค์ ประไพทรัพย์  
  ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาพลานามัย  
     
การศึกษา :
  - วท.ม. วิทยาศาสตร์การกีฬา แขนงวิชาการจัดการกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
  - วท.บ. (เกียรตินิยม) วิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
     
ประสบการณ์ :
  - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำภาควิชาพลานามัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง   
     
ผลงานทางวิชาการ :
  วิจัย :  
  - 2560 เรื่อง “อุณหภูมิร่างกายและการรับรู้ความอ่อนล้าของกล้ามเนื้อ ในนักศึกษาต่างชาติชาวเอเชีย ขณะทำการพักการฝึกกิจกรรมทางกาย นาทีที่ 20 และนาทีที่ 50 และการฝึกการจินตภาพ”   
     
  วิทยานิพนธ์ :   
  - 2558 เรื่อง “ความต้องการส่วนประสมทางการตลาดต่อธุรกิจว่ายน้ำสำหรับเด็กเล็กในกรุงเทพมหานคร” (MARKETING MIX NEEDS OF TODDLER SWIMMING BUSINESS IN BANGKOK)    
     
  อบรมทางวิชาการ :  
  - พ.ศ. 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“Research Design and Plagiarism”   
  - พ.ศ. 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการ ”ทักษะด้านการเรียนการสอน”  
  - พ.ศ. 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการ “วิชาผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป”  
  - พ.ศ. 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการ “วิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น”  
     
  ประสบการณ์อื่น ๆ :  
  - นักกีฬาว่ายน้ำและฟินสวิมมิ่งทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 25 และ 26   
  - เป็นนักกีฬาเยาวชนทีมชาติเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำระดับนานาชาติ  
     
วิชาที่รับผิดชอบ :
  ปริญญาตรี :    
  GAS 1001 กีฬาและการออกกำลังกายสำหรับสุขภาพ (สอนร่วม)   
  GAS 2612 ว่ายน้ำ 2  
  GAS 3705 ฮอกกี้  
  GAS 4803 การช่วยคนตกน้ำ  
  HPR 1001 กีฬาเพื่อสุขภาพ (สอนร่วม)  
  KRE 3204 การจัดการทรัพยากรทางนันทนาการ  
  KRE 3304 การจัดและตกแต่งสวนเพื่อนันทนาการ  
  KRE 3308 องค์การเยาวชน  
  KRE 4201 นันทนาการกลางแจ้ง  
  KSM 2200 ประวัติและนโยบายด้านกีฬา  
  PED 3302 การป้องกันการบาดเจ็บจากกีฬา  
  PED 4203 ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด (สอนร่วม)  
     
  ปริญญาโท :  
     

 

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)