อาจารย์ ดร.วณัฐพงศ์  เบญจพงศ์  
  ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาพลานามัย  
     
การศึกษา :
  - 2557 ปร.ด. ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชากีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
  - 2552 วท.ม. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานันทนาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  - 2549 ศศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์-พลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
     
ประสบการณ์ :
  - ตุลาคม 2553 ถึง 28 สิงหาคม 2560 อาจารย์ประจำภาควิชาสันทนาการ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
  - ตุลาคม 2551 ถึง สิงหาคม 2553 นักพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ภานพคลินิก สรงประภา ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร   
     
ผลงานทางวิชาการ :
  บทความวิชาการ :  
  - 2554 เรื่อง “นันทนาการบำบัดสำหรับผู้พิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหว” วารสารคณะพลศึกษา ปีที่ 14, เล่มที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2554), หน้า 243-251   
     
  วิจัย :  
  - 2558 เรื่อง “การพัฒนาโปรแกรมนันทนาการบำบัดที่มีต่อความสุขของผู้สูงอายุ” (ผู้ร่วมวิจัย) ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา   
     
  วิทยานิพนธ์ :   
  - 2557 เรื่อง “การพัฒนาโปรแกรมการจัดบริการนันทนาการบำบัดในชุมชนเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหว” (The Development of Community Therapeutic Recreation Service Program for Promoting Quality of life in Persons with Physical and Mobility Disabilities)   
  - 2552 เรื่อง “การวิเคราะห์นันทนาการบำบัดและกิจกรรมบำบัดที่ปรากฏในสังคมไทยปัจจุบัน” (Analysis Recreational Therapy and Occupational Therapy in Contemporary Society in Thailand)  
     
  อบรมทางวิชาการ :  
  - พ.ศ. 2560 “ประชุมวิชาการแห่งชาติสมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย เรื่อง ประเทศไทย๔.๐ กับนัวตกรรมการจัดการเรียนรู้ทางสุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการ”  
  - พ.ศ. 2559 “อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างคอร์สเรียนออนไลน์เพื่อการเรียนการสอน”  
     
  ประสบการณ์อื่น ๆ :  
  - วิทยากรบรรยายเรื่อง นันทนาการ และนันทนาการบำบัดให้กับ กรมพลศึกษา สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพแห่งชาติ และหน่วยงานอื่นๆ  
  - คณะกรรมการศูนย์พัฒนาความสุขมนุษย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
  - ผู้นำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนปิ่นเจริญ ดอนเมืองกรุงเทพมหานคร  
     
วิชาที่รับผิดชอบ :
  ปริญญาตรี :    
  GAS 3603  กีฬาลีลาศ (Dance Sport)   
  KRE 2203  นันทนาการบำบัดขั้นต้น   
                    (Introduction to Therapeutic Recreation)  
  KRE 2205  โครงการนันทนาการ (Recreation Programs)  
  KRE 3306  นันทนาการสำหรับบุคคลพิเศษ   
                    (Recreation for Special persons)  
  KRE 3307  นันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ (Recreation for Aging)  
  KRE 3309  การบริการโปรแกรมนันทนาการชุมชน และโรงเรียน   
                    (Community and Campus Recreation Management)  
  PED 4402  เปตอง (Patong)  
  PED 4203  ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด (สอนร่วม)   
                   (Boy Scout, Girl Guide and Red-Cross)  
  ปริญญาโท :  
     

 

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)