อาจารย์ ดร.วิมลมาลย์ สมคะเน  
   ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาพลานามัย  
     
การศึกษา :
  - ปริญญาเอก  
  - ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาพลานามัย  
  - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต คณะพลศึกษา เอกสันทนาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
     
ประสบการณ์ :
  - อ.พิเศษให้กับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระดับปริญญาโท เรื่องการจัดกิจกรรมนันทนาการ  
  - อ.พิเศษ ในเรื่องการจัดกิจกรรม Walk Rally และการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพให้กับหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน  
  - วิทยากรพิเศษในเรื่องการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/ค่ายพักแรม/ปฐมนิเทศ/ปัจฉิมนิเทศ  
  - พิธีกรในการจัดกิจกรรมงานต่างๆ  
     
ผลงานทางวิชาการ :
     
รายวิชาที่รับผิดชอบ :
  ปริญญาตรี :  
  GAS 3702 แชร์บอลและเนตบอล  
  GAS 4804 โยคะ Yuga  
  PED 3303 กิจกรรมพลศึกษาสำหรับเด็กประถม  
  RC 466 นันทนาการในโรงเรียน  
  RE 367 นันทนาการในชนบท  
  RE 363 เกมนันทนาการ  
  PE 274 กายบริหาร  
  PE 517 สมัมนาพลศึกษา  
  ปริญญาโท :  
  วิชาการจัดนันทนาการ (สอนในหัวข้อ การจัด Walk Rally)  
     

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)