อาจารย์ อรชุลี  นิราศรพ  
  ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาพลานามัย  
     
การศึกษา :
  - การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) พลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2551
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) พลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2548
 
     
ประสบการณ์ :
  - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำภาควิชาพลานามัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- พ.ศ.2553-2561 อาจารย์นิเทศก์โรงเรียนต้นแบบเข้าสู่ระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงเต็มรูปแบบ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)
- พ.ศ.2555-2558 ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)
- พ.ศ.2548-2561 อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)
- ผู้ฝึกสอนและผู้ควบคมทีมนักกีฬาเทนนิส โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)
 
     
ผลงานทางวิชาการ :
  วิจัย :   
  - อรชุลี นิราศรพ, ผกามาศ  รัตนบุษย์, กฤชญา  พุ่มพิน. (2561). เกณฑ์สมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม). วชิรเวชสารและวารสารเวชศาสตร์เขตเมือง ปีที่ 62 ฉบับที่ 2 มีนาคม-เมษายน พ.ศ. 2561  
     
วิชาที่รับผิดชอบ :
  ปริญญาตรี :   
  GAS 2603 เทเบิลเทนนิส
GAS 3602 เทนนิส 2
HPR 1001 SPORT FOR HEALTH
PED 4203
RPE 2603 เทเบิลเทนนิส
RPE 3202 เทนนิส 2
 
     

 

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)