อาจารย์ ดร.อรชุลี  นิราศรพ  
  ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาพลานามัย  
     
การศึกษา :
  - การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.) สุขศึกษาและพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2562
- การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) พลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2551
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) พลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2548
 
     
ประสบการณ์ :
  - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำภาควิชาพลานามัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- พ.ศ.2553-2561 อาจารย์นิเทศก์โรงเรียนต้นแบบเข้าสู่ระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงเต็มรูปแบบ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)
- พ.ศ.2555-2558 ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)
- พ.ศ.2548-2561 อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)
- ผู้ฝึกสอนและผู้ควบคมทีมนักกีฬาเทนนิส โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)
 
     
ผลงานทางวิชาการ :
  วิจัย :   
  - อรชุลี นิราศรพ, ผกามาศ  รัตนบุษย์, กฤชญา  พุ่มพิน. (2561). เกณฑ์สมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม). วชิรเวชสารและวารสารเวชศาสตร์เขตเมือง ปีที่ 62 ฉบับที่ 2 มีนาคม-เมษายน พ.ศ. 2561  
     
วิชาที่รับผิดชอบ :
  ปริญญาตรี :   
  GAS 2603 เทเบิลเทนนิส
GAS 3602 เทนนิส 2
RPE 2603 หลักและวิธีการสอนเทเบิลเทนนิส
RPE 3602 หลักและวิธีการเป็นผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสินเทนนิส
RED 1002 เทคโนโลยีและสารสนเทศทางสุขภาพ
RED 3202 การจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาในชั้นเรียน
RHE 4202 โปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน
PED 4103 การวิจัยในชั้นเรียนพลศึกษา
PED 4203 ลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาด
HPR 1001 กีฬาและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
 
     

 

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)