รองศาสตราจารย์ ดร.ธิรตา  ภาสะวณิช  
  ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาพลานามัย  
     
ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
e-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : (+66) 02-310-8000 ต่อ 8342 (ในเวลาราชการ)
     
การศึกษา :
  - 2533 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาพลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- 2547 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาพลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- 2550 Certificate of the English Language Intensive Courses for Overseas Students (ELICOS) of Victoria University, Melbourne, Australia (2007)
- 2550 - 2551 Research Scholar of School of Human Movement, Recreation and Performance, Victoria University, Melbourne, Australia (2007 - 2008)
- 2554 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา
 
     
ความสามารถพิเศษ : 
  2530-2534 นักกีฬาซอล์ฟบอล ทีมชาติไทย  
     
ประสบการณ์ :
  - 2552-2554 อาจารย์พิเศษ กระบวนวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางพลศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
- 2555-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำ ภาควิชาพลานามัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- 2555-2560 ประธานฝ่ายส่งเสริมการวิจัย ภาควิชาพลานามัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- 2555-ปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ภาควิชาพลานามัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- 2557-ปัจจุบัน ผู้ตรวจประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- 2557-2558 รองประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- 2558 ผู้จัดทำเว็บไซต์ (website) สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- 2558 ประธานการนำเสนอผลงานวิชาการแบบปากเปล่า ในการประชุมวิชาการ “The 2nd International Seminar in Exercise and Sport Psychology, Burapha University, Thailand: ISESP 2015” โดยคณะวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2558
- 2558-2560 กรรมการสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- 2558-2560 ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- 2559 อาจารย์บัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- 2560-ปัจจุบัน อาจารย์บัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- 2560-ปัจจุบัน ผู้เชี่ยวชาญตรวจผลงานการตีพิมพ์ วารสารคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- 2560-ปัจจุบัน กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณทางวิชาการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (The Research Ethics and Academic Integrity Committee of Ramkhamhaeng University)
- 2560 ผู้จัดทำ (ร่าง) การดำเนินการมาตรฐานจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง (RU-REC-SOPs) เสนอ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560
- 2561 กรรมการทบทวน (ร่าง) การดำเนินการมาตรฐานจริยธรรมการวิจัย ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง (SOPs) รับมอบหมาย วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561
- 2561 กรรมการคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
     
ผลงานทางวิชาการ : รายละเอียดเพิ่มเติม
     
วิชาที่รับผิดชอบ :
  ปริญญาตรี :  
  HED 1101 Health Promotion for Life (สถาบันการศึกษานานาชาติฯ)
HPR 1001 กีฬาเพื่อสุขภาพ
GAS 1001 การออกกำลังกายและกีฬาสำหรับสุขภาพ
PED 2101 ภาษาอังกฤษสำหรับนักพลศึกษา 1
HPR 2121 ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาทั่วไป 1
PED 2102 ภาษาอังกฤษสำหรับนักพลศึกษา 2
HPR 2122 ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาทั่วไป 2
PED 4303 จิตวิทยาการกีฬา
KIN 3111 วิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
KAS 3201 เครื่องมือออกกำลังกาย
GAS 3704 ซอล์ฟบอล
 
     

 

 

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)