pakamart  
  อาจารย์ ผกามาศ  รัตนบุษย์  
  ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาพลานามัย  
     
การศึกษา :
  - ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม) พลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2553  
  - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) พลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2550  
     
ประสบการณ์ :
  พ.ศ. 2549 - 2550 ตำแหน่งครูอัตราจ้าง โรงเรียนนนทรีวิทยา   
  - อาจารย์ผู้สอนรายวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
  - อาจารย์ผู้สอนรายวิชาบาสเกตบอล 1, 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   
  - อาจารย์ผู้สอนรายวิชาเนตบอล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   
  - ผู้ฝึกสอนกีฬาเนตบอล  
  - ผู้ฝึกสอนกีฬาบาสเกตบอล  
  พ.ศ. 2550 - 2557 ตำแหน่งอาจารย์ประจำแผนกกีฬา สำนักกีฬาและกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
  - อาจารย์ผู้สอน รายวิชาศึกษาทั่วไปวิชาโภชนาการเพื่อสุขภาพและการดำรงชีวิต  
  - อาจารย์ผู้สอน รายวิชาศึกษาทั่วไปวิชาการจัดการแข่งขันกีฬา  
  - อาจารย์ผู้สอน รายวิชาศึกษาทั่วไปวิชาชีวิตและสุขภาพ  
  - อาจารย์ผู้สอน รายวิชาศึกษาทั่วไปวิชาพลเมืองไทย พลเมืองโลก  
  - ผู้ช่วยอาจารย์ผู้สอนพลศึกษา บาสเกตบอล 1, 2 (นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ)  
  - อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมบาสเกตบอล  
  - ผู้ฝึกสอน และผู้ช่วยผู้ฝึกสอน บาสเกตบอลทีมชาย และทีมหญิง  
  ปัจจุบัน อาจารย์ประจำภาควิชาพลานามัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง   
     
ผลงานทางวิชาการ :
  ตำรา/เอกสารประกอบการสอน :   
     
  วิจัย :  
     
  บทความ :   
     
วิชาที่รับผิดชอบ :
  ปริญญาตรี :  
  GAS 2611 ว่ายน้ำ 1   
  GAS 2612 ว่ายน้ำ 2   
  GAS 3703 โปโลน้ำ   
  GAS 4803 การช่วยคนตกน้ำ  
  GAS4605 แบดมินตัน  
  GAS 2711 บาสเกตบอล 1  
  GAS 2712 บาสเกตบอล 2  
  GAS 3701 แฮนด์บอล  
  PED 4302 หลักการฝึกกีฬา  
  HPR 1001 SPORT FOR HEALTH  
  PED 4203 เนตรนารี และยุวกาชาด  
  ปริญญาโท :  
     

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)