in2006071330140655  
  อาจารย์ ชัยยงค์ บุญบุตร   
  ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาพลานามัย  
     
การศึกษา :
  - กศ.บ. พลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พลศึกษา)  
  - ศษ.ม. พลศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
     
ประสบการณ์ :
  - สอนพลศึกษา ม.เกษตรศาสตร์ 1 ปี  
  - สอนพลศึกษา ม.รามคำแหง 2519 - ปัจจุบัน  
     
ผลงานทางวิชาการ :  
  - กำลังเรียบเรียง RC 364, PE 494  
     
วิชาที่รับผิดชอบ :
  ปริญญาตรี :  
  PE 371 ยิมส์นาสติค 1  
  PE 372 ยิมสนาสติค 2  
  PE 397 ยูโด 1, 2   
  PE 279 การสร้างสมรรถภาพทางกาย  
  PE 494 ศิลปการป้องกันตนเอง  
  ปริญญาโท :  
     

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)