in2013110214221735  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริวรรณ ชอบธรรมสกุล   
  ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาพลานามัย  
     
การศึกษา :
  - ค.ม. สุขศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
  - ส.พ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
     
ประสบการณ์ :
  - อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์นิเทศการสอน  
  - อาจารย์ดีเด่นในการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  
  - อาจารย์ที่ปรึกษาระดับปริญญาตรี  
  - วิทยากรพิเศษภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
  - ศึกษาดูงานประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และประเทศฝรั่งเศส พ.ศ. 2549  
  - ศึกษาดูงานประเทศเกาหลีใต้ พ.ศ. 2555  
     
ผลงานทางวิชาการ :
  ตำรา/เอกสารประกอบการสอน :  
  - ตำรา HE 456 ยาและสิ่งเสพติดให้โทษ  
  - ตำรา HED 4502 สังคมศาสตร์ทางสุขภาพ  
  - เอกสารประกอบการสอน วิชา HA 325  
  - เอกสารประกอบการสอน วิชา HA 323  
  - เอกสารประกอบการสอน วิชา HA 461  
  - เอกสารประกอบการสอน วิชา HED 4401  
     
  งานวิจัย :  
  - ความรู้และเจตคติเกี่ยวกับเรื่องเพศของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง  
 

- ความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับโรคเอดส์ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

 
     
  บทความ :  
 

- ศิริวรรณ ชอบธรรมสกุล. (2553). การดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ. วารสารรามคำแหง. 27(3): 145-153.

 
 

- ศิริวรรณ ชอบธรรมสกุล. (2552). ความรู้และเจตคติเกี่ยวกับเรื่องเพศของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราม คำแหง. วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. 12(2): 32-42.

 
 

- ศิริวรรณ ชอบธรรมสกุล. (2552). วัยรุ่นไทยห่างไกลยาเสพติด. วารสารสาธิตรามรวมใจประจำปี 2552.

 
     
วิชาที่รับผิดชอบ :
  ปริญญาตรี :  
  HED 3203/ HED 4420 สุขภาพสิ่งแวดล้อม  
  HED 3205 สุขภาพจิตและชีวิตครอบครัว  
  HED 3404 การสาธารณสุข  
  HED 4301/ HED 4560 ยาและสิ่งเสพติดให้โทษ (สอนร่วม)  
  HED 4502 สังคมศาสตร์ทางสุขภาพ  
  HED 4201 การบริหารสุขศึกษา (สอนร่วม)  
  HED 4401 สุขศึกษาในสถานพยาบาล   
  ปริญญาโท :  
  MHE 6301 การจัดการและบริหารงานสุขศึกษาและสาธารณสุข (สอนร่วม)  
     

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)