Chanchai  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาญชัย  ชอบธรรมสกุล   
  ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาพลานามัย  
     
การศึกษา : 
  - ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พลศึกษา)  
  - ครุศาสตรมหาบัณฑิต (พลศึกษา)  
  - ครุศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา) (เกียรตินยม อันดับ 2)  
     
ประสบการณ์ : 
  - หัวหน้าภาควิชาพลนามัย  
  - ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา  
     
ผลงานทางวิชาการ : 
  ตำรา/เอกสารประกอบการสอน :  
  - PE 103 พลศึกษา  
  - PE 244 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา  
     
  บทความ :  
  - โรคขาดการออกกำลังกาย  
     
วิชาที่รับผิดชอบ : 
  ปริญญาตรี :  
  PE 103  PE 244  PE 281  PE 326  PE 482  PT 211  PT 212  
  ปริญญาโท :  
  PE 600  PE 633  PE 693  
     

 

 

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)