ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศ์ธร แสงวิภาค   
  ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาพลานามัย   
     
  e-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
     
การศึกษา :
  - ศษ.ม. (พลศึกษา) จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร  
  - ค.บ. (พลศึกษา) จากสถาบันราชภัฏเพชรบุรี เกียรตินิยมอันดับ 2 จังหวัดเพชรบุรี  
     
ประสบการณ์ :
  - ปัจจุบันอาจารย์ประจำภาควิชาพลานามัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
     
ผลงานทางวิชาการ :
  งานวิจัย :  
  - ความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังในตนเองกับความวิตกกังวลตามสถานการณ์ของนักกีฬามหาวิทยาลัยรามคำแหง  
     
วิชาที่รับผิดชอบ :
  ปริญญาตรี :  
  GAS1001 กีฬาและการออกกำลังกายสำหรับสุขภาพ (สอนร่วม)  
  GAS2604 มวยสากล  
  GAS3501 กระบี่กระบอง  
  GAS3503 มวยไทย  
  GAS3701 แฮนด์บอล  
  HPR1001 กีฬาเพื่อสุขภาพ (สอนร่วม)  
  PED4203 ลูกเสือเนตรนารี และยุวกาชาด (สอนร่วม)  
     

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)