FullSizeRender 7  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะวงศ์  หงษ์สุวรรณ  
  ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาพลานามัย  
  e-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
     
การศึกษา :
  - ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา) จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ศษ.ม. (พลศึกษา) จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร
- วท.บ. เกียรตินิยม (วิทยาศาสตร์การกีฬา) จาก วิทยาลัยพลศึกษา กรุงเทพมหานคร
 
     
ประสบการณ์ :
  - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำภาควิชาพลานามัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- พ.ศ.2560 ถึง ปัจจุบัน คณะกรรมการระบบประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- พ.ศ.2562 ถึง ปัจจุบัน ประธานการจัดการความรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปี พ.ศ. 2555 กรรมการและเลขานุการ สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
- ปี พ.ศ. 2554 อาจารย์ สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
- ปี พ.ศ. 2554 ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม
- ปี พ.ศ. 2553 ประธานสาขาวิชาการจัดการกีฬา คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีฯ มหาวิทยาลัยนครพนม
- ปี พ.ศ. 2552 อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการกีฬา คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีฯ มหาวิทยาลัยนครพนม
- ปี พ.ศ. 2546 ผู้ช่วยปฏิบัติงานประจำกองสมรรถภาพการกีฬา ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
- ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการกีฬา นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ภาค 3
- ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาประจำทีมฟุตบอล จังหวัดนครพนม ดิวิชั่น 2
 
     
ผลงานทางวิชาการ :
  ตำรา :   
  - ชนะวงศ์ หงษ์สุวรรณ. (2560). ยูโด. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง.   
     
  วิจัย :  
  - ปี พ.ศ. 2550 “ความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังในตนเอง กับ ความวิตกกังวลทางร่างกายทางจิตใจและความเชื่อมั่นในตนเองของนักกีฬาทีมชาติ”
- ปี พ.ศ. 2555 เรื่อง “การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน วิชาความปลอดภัยในชีวิต ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี”
- ปี พ.ศ. 2555 ผลของการนวดไทยประยุกต์ต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านสมรรถภาพทางกายของนักกีฬา (การศึกษานำร่อง) การประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 4 “SAT 4th Sports Science Research Conference”
- ปี พ.ศ. 2557 เรื่อง “ผลของการนวดไทยประยุกต์ต่อการเปลี่ยนแปลงสมรรถภาพทางกายของนักกีฬา”ตีพิมพ์ ลงวารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ปี พ.ศ. 2557 “The Effects of Applied Thai Massage on Physical Fitness of Strength and Muscles Endurance in Soccer Players” International Commemoration of the 50th Anniversary of Khon Kaen University, Thailand.
- ปี พ.ศ. 2558 “Effects of Thai Massage on Physical Fitness in Soccer Players” The Journal of Physical Therapy Science.
- ชนะวงศ์ หงษ์สุวรรณ. (2560). ผลของการนวดแผนไทยประยุกต์ต่อความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและข้ต่อของนักกีฬา. รายงานการวิจัยโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
- จันทร์จารี เกตุมาโร, รัตนา เฮงสวัสดิ์, ชนะวงศ์ หงษ์สุวรรณ และเกษม ชูรัตน์. (2560). เกณฑ์ปกต สมรรถภาพทางกายภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำเเหง. วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ. 10(3)
 
     
  บทความ :   
  บทความทางวิชาการลงสารวิทยาศาสตร์การกีฬา ให้กับการกีฬาแห่งประเทศไทย   
  - ปี พ.ศ. 2548 “สมรรถภาพของนักกีฬาเทเบิลเทนนิสด้านความแคล่วคล่องว่องไว”
- ปี พ.ศ. 2549 “การทดสอบความสมบูรณ์ทางร่างกายของนักกีฬายูโด”
- ปี พ.ศ. 2549 “สมรรถภาพทางกายของนักกีฬารักบี้ฟุตบอล”
- ปี พ.ศ. 2550 “การส่งเสริมสมรรถภาพทางกายด้านความอ่อนตัวของนักกีฬาว่ายน้ำ”
- ปี พ.ศ. 2551 ผลการวิจัย “ความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังในตนเอง กับ ความวิตกกังวลทางร่างกายทางจิตใจและความเชื่อมั่นในตนเองของนักกีฬาทีมชาติ” คณะดำเนินการทดสอบทำสื่อทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ให้กับการกีฬาแห่งประเทศไทย
- ปี พ.ศ. 2542 “การทดสอบความสมบูรณ์ทางกายนักกีฬา”
- ปี พ.ศ. 2548 “สมรรถภาพนักกีฬาฟุตบอล”
 
     
วิชาที่รับผิดชอบ :
  ปริญญาตรี :  
  HPR 1001 กีฬาเพื่อสุขภาพ (สอนร่วม)
GAS 1001 กีฬาและการออกกำลังกายสำหรับสุขภาพ (สอนร่วม)
GAS 2801 การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย
GAS 4601 ยูโด
KAS 2801 การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายสำหรับนักวิทยาศาสตร์การกีฬา
KAS 4203 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
KAS 4301 โภชนาการกีฬา
PED 3201 หลักการและการสอนพลศึกษาในชั้นเรียน
PED 4203 เนตรนารี และยุวกาชาด (สอนร่วม)
PED 4301 ชีวกลศาสตร์การกีฬา
 
     
  ปริญญาโท :  
  PED 6303 จิตวิทยาการกีฬา (สอนร่วม)
PED 7096 การศึกษาอิสระทางพลศึกษา (สอนร่วม)
PED 7099 วิทยานิพนธ์ 
 
     

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)