panya  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญญา พุดซ้อน   
  ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาพลานามัย  
     
การศึกษา :
 

- การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเอกพลศึกษา จาก ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (2547)

 
 

- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกพลศึกษา จาก ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (2545)

 
     
ประสบการณ์ :
     
ผลงานทางวิชาการ :
     
วิชาที่รับผิดชอบ :
  ปริญญาตรี :  
  GAS2601 กรีฑา 1 (สอนร่วม)  
  GAS2602 กรีฑา 2 (สอนร่วม)  
  GAS3601 เทนนิส 1  
  GAS3602 เทนนิส 2  
  GAS4604 กอล์ฟ (สอนร่วม)  
  GAS2611 ว่ายน้ำ 1 (สอนร่วม)  
  KIN2111 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 1  
  KIN2112 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 2  
  PED2403 ลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด (สอนร่วม)  
  HPR1001 พลศึกษาเพื่อการออกกำลังกายและสันทนาการ (สอนร่วม)  
  ปริญญาโท :  
     

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)