ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษม  ชูรัตน์  
  ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาพลานามัย  
     
  e-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
  Page on Facebook : http://www.facebook.com/kasemphd   
     
การศึกษา :
  - ครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต (ค.ด.) สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาสุขศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรการบริหารจัดการเชิงธุรกิจแนวใหม่ (miniMBA : mini Modern Business Administration) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (miniMPM : mini Modern Public Management) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
 
     
ประสบการณ์ :
  - พ.ศ.2555-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำภาควิชาพลานามัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- พ.ศ.2557-ปัจจุบัน คณะกรรมการระบบประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
     
ผลงานทางวิชาการ :
  วิจัย/บทความ :   
  - จันทร์จารี เกตุมาโร, รัตนา เฮงสวัสดิ์, ชนะวงศ์ หงษ์สุวรรณ และเกษม ชูรัตน์. (2560). เกณฑ์ปกติสมรรถภาพทางกายภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำเเหง. วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ. 10(3) : 88-96.
- รัชนี วิกล, สุรีย์พันธุ์ วรพงศธร, ธวัชชัย วรพงศธร, เอมอัชฌา วัฒนาบุรานนท์ และเกษม ชูรัตน์. (2560). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด. วชิรเวชสารและวารสารเวชศาสตร์เขตเมือง. 61(4): 291-300.
- เกษม ชูรัตน์. (2560). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาด้านจิตพิสัย เพื่อสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ และการนำเสนอผลงานวิจัย “มสธ.วิจัย ประจำปี 2560”. วันที่ 24 มีนาคม 2560. กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
- เกษม ชูรัตน์, จันทร์จารี เกตุมาโร, พนัชกร ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม. (2559). การวิจัยประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) พ.ศ.2555. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
- เกษม ชูรัตน์, เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์ และธำรงค์ อุดมไพจิตรกุล. (2559). การนําเสนอรูปแบบการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาโดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือและการจัดการความรู้เป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะทางปัญญา.วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ. 48(2) : 86-103.
- เกษม ชูรัตน์. (2558). บทวิจารณ์หนังสือ. วารสารรามคำแหงฉบับนิติศาสตร์. ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2558). Retrieved from http://dl.parliament.go.th/handle/lirt/464321
 
     
  ตำรา :  
  - เกษม ชูรัตน์. (2560). HED 4001 พฤติกรรมการสอนสุขศึกษา 1. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
- เกษม ชูรัตน์. (2559). HED 1101 การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวิต. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
 
     
วิชาที่รับผิดชอบ :
  ปริญญาตรี :  
  HED 1101 การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวิต (สอนร่วม)
HED 1111 สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต (สอนร่วม)
HED 2102 การวางแผนและการประเมินผลทางสุขศึกษา
HED 3101 การพัฒนาหลักสูตรสุขศึกษา
HED 3104 หลักสูตรการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา (สอนร่วม)
HED 4202 จริยธรรมและกฎหมายทางสุขศึกษา
HED 4402 สุขศึกษาในมวลชน
HED 4601 ระบบสุขภาพ
HED 4001 พฤติกรรมการสอนวิชาชีพครูสุขศึกษา 1 (สอนร่วม)
PED 4201 บรรดิการพลศึกษา
PED 4203 ลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด (สอนร่วม)
RHE 2410 การจัดการเรียนรู้สุขศึกษาในชั้นเรียน
RHE 3101 เพศศึกษา
RHE 3409 ชีวิตและความตาย
RHE 3410 ทันตสุขภาพ
RHE 4101 การประเมินผลทางสุขศึกษา
RHE 2103 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่องานสุขศึกษา
RHE 2203 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพ 1
RHE 3108 มรณศึกษา
RHE 3401 เพศศึกษาและการวางแผนครอบครัว
RHE 4404 โปรแกรมสุขภาพและการประเมินผลทางสุขศึกษาในโรงเรียน
 
  ปริญญาโท :  
  MHE 6602 ผู้สูงอายุและพฤติกรรมสุขภาพ (สอนร่วม)
MHE 6803 สัมมนาทางสุขศึกษา (สอนร่วม)
MHE 7096 การศึกษาอิสระทางสุขศึกษา
 

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)