อาจารย์ สหชัย ชัชวาลย์  
  ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาพลานามัย  
     
การศึกษา :
  - ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
     
ประสบการณ์ :
  พ.ศ.2561–ปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา ภาควิชาพลานามัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
     
ผลงานทางวิชาการ :
     
วิชาที่รับผิดชอบ :
  ปริญญาตรี :   
  GAS 1001 กีฬาและการออกกำลังกายสำหรับสุขภาพ (สอนร่วม)
GAS 2621 ยิมนาสติก 1
GAS 2622 ยิมนาสติก 2
GAS 3801 ศิลปะป้องกันตัว
GAS 4601 ยูโด
PED 2621 หลักและวิธีการสอนยิมนาสติก
PED 3801 หลักและวิธีการสอนศิลปะป้องกันตัว
PED 4203 ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด (สอนร่วม)
PED 4601 หลักและวิธีการสอนยูโด
RPE 4805 หลักและวิธีการสอนฟุตซอล
 
     

 

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)