หัวหน้าภาควิชาคหกรรมศาสตร์  
     
     
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนกนาถ ชูพยัคฆ์   
  ตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาคหกรรมศาสตร์   
   รายละเอียดเพิ่มเติม  

 

อาจารย์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

ลำดับ รายนาม
1. รองศาสตราจารย์ภูชิษย์ สว่างสุข
2. อาจารย์ทอแสง หงษ์คำ
3. อาจารย์ ดร.ณธษา พันธ์บัว
4. อาจารย์เหมือนแพร รัตนศิริ
5. อาจารย์ ดร.กนกวรรณ ทองตำลึง
6. อาจารย์จันทนี  ธีรเวชเจริญชัย
7. อาจารย์ภพณภัทร ทองแย้ม
8. อาจารย์ ดร.พรดารา  เขตต์ทองคำ
9. อาจารย์วรงค์  ภู่ระหงษ์

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)