อาจารย์ ดร.ณธษา พันธ์บัว  
  ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาคหกรรมศาสตร์  
     
การศึกษา : 
  - Doctor of Philosophy (Tropical Agiculture) (International Program) Kasetsart University (Ph.D.)  
  - คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (คศ.ม.)  
  - วิทยาศาสตรบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (วท.บ.)  
     
ประสบการณ์ :
  - อาจารย์ประจำภาควิชาคหกรรมศาสตร์ (พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน)  
  - ผู้ดำเนินรายการ "มิติคหกรรม" ออกอากาศทางช่อง 9 ทุกวันเสาร์ที่ 1 และ 3 ของเดือน เวลา 07.00น. (พ.ศ. 2547-2549)  
  - อาจารย์พิเศษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต (พ.ศ. 2550-2555)  
  - กรรมการจัดสัมมนาวิชาการคหกรรมศาสตร์แห่งชาติ (พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน)  
  - ผู้นำกิจกรรมสันทนาการ ให้กับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ การท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน), บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด, Haier Electrical Apprilance (Thailand) Co.,Ltd. บริษัทบางจาก คอลเปอร์เรชั่น จำกัด(มหาชน) เป็นต้น (พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน)  
  - กองบรรณาธิการวารสารคหเศรษฐศาสตร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2550-2553)  
  - วิทยากรบรรยายเรื่อง “การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความสำเร็จ” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (พ.ศ. 2553)  
  - Conference moderator Service Enhance topic "First Impression at airport" for AOT, Pattaya Thailand 2015  
  - รองผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ (พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน)  
  - วิทยากรจัดทำหลักสูตรมาตรฐานอาชีพ 1 และมาตรฐานอาชีพ 2 กรมจัดหางาน กระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2560)  
  - วิทยากรโครงการ"ต้นกล้าอาชีพ" กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2552-2553)  
  - วิทยากรบรรยาย เรื่อง"การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการบริการ" บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) (ภูเขาทอง) (พ.ศ. 2560)  
     
ผลงานทางวิชาการ :
  วิจัย :  
  - Dyeing Silk Fabric with Dye from Leaves of Tropical Almond (Terminalia catappa Linn.) (The 12th Biennial International Congress of Asian Regional Association for Home Economics)  
  - Physical Properties of Sacred Lotus (Nelumbo nucifera Gaertn.) Spun Yarns : the effect of Cultivars and stem part Vol.1 Jan - April 2018  
  - การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) ลงวารสารคหเศรษฐศาสตร์ ฉบับที่ 5 กันยายน - ธันวาคม 2560  
  - การศึกษาสมบัติของเส้นด้ายรวมและเส้นด้ายเชือกจากเส้นใยบัวหลวง แบบ Z on Z  
     
  เอกสารประกอบการสอน :  
  - วิชา HEC 3004 การบริหารธุรกิจในงานคหกรรมศาสตร์  
  - วิชา HEC 3402 แฟชั่นและการแต่งกาย  
  - วิชา HEC 3403 การจัดการธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูป  
     
วิชาที่รับผิดชอบ :  
  ปริญญาตรี :   
  HEC 2401 ความรู้เรื่องผ้าและเส้นใย  
  HEC 2402 ผ้าและเครื่องแต่งกาย  
  HEC 3001 ภาษาอังกฤษในงานคหกรรมศาสตร์  
  HEC 3004 การบริหารธุรกิจในงานคหกรรมศาสตร์  
  HEC 3014 ภาษาอังกฤษในงานคหกรรมศาสตร์ 1  
  HEC 3015 ภาษาอังกฤษในงานคหกรรมศาสตร์ 2  
  HEC 3016 การบริหารจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
  HEC 3402 แฟชั่นและการแต่งกาย  
  HEC 3403 การจัดการธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูป  
  HEC 3404 โครงสร้างผ้า  
  HEC 3417 การวิเคราะห์โครงสร้างผ้า  
  HEC 3421 การจัดการธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  
  HEC 3422 การจัดการแฟชั่นและการแต่งกาย  
  HEC 4401 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้า  
  HEC 4410 การทำความสะอาดสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย  
     

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)