อาจารย์ ทอแสง  หงษ์คำ  
  ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาคหกรรมศาสตร์  
     
การศึกษา :
  - พ.ศ. 2536 คศ.ม. (คหกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  - พ.ศ. 2543 คศ.บ. (ผ้าและเครื่องแต่งกาย) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
     
ประสบการณ์ :
  - ด้านอุตสาหกรรมเสื้อผ้าส่งออก 4 ปี  
  - พ.ศ. 2543-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำภาควิชาคหกรรมศาสตร์  
  - พ.ศ. 2557-2560 หัวหน้าภาควิชาคหกรรมศาสตร์  
     
ผลงานทางวิชาการ :
  วิจัย :  
  - ภูชิษย์ สว่างสุข, ทอแสง หงษ์คำ, ณธษา พันธ์บัว, เหมือนแพร รัตนศิริ และจันทนี ธีรเวชเจริญชัย. (2560). การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง. วารสารคหเศรษฐศาสตร์. ปีที่ 60 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2560). หน้า 4 - 17.  
     
  เอกสารประกอบการสอน :   
  - HEC 3405, HEC 4406, HEC 2001  
     
วิชาที่รับผิดชอบ
  ปริญญาตรี :   
  HEC 2001 มิติทางคหกรรมศาสตร์  
  HEC 2010 ความรู้เกี่ยวกับคหกรรมศาสตร์  
  HEC 2403 การออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้า  
  HEC 3405 การตัดเย็บเสื้อผ้า  
  HEC 3406 สีและการย้อม  
  HEC 3407 เสื้อผ้าอุตสาหกรรม 1  
  HEC 3408 ผ้าทอพื้นเมือง  
  HEC 3418 วัฒนธรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มพื้นเมือง  
  HEC 3420 การออกแบบลวดลายผ้า  
  HEC 4403 การตัดเย็บเสื้อผ้าเด็ก  
  HEC 4406 การออกแบบลายผ้าและการตกแต่ง  
  HEC 4407 เสื้อผ้าอุตสาหกรรม 2  
  HEC 4411 การควบคุมคุณภาพสิ่งทอ  
  HEC 4412 เสื้อผ้าอุตสาหกรรม  
  HEC 4413 การออกแบบสิ่งทอ  
     

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)