ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชนกนาถ  ชูพยัคฆ์   
  ตำแหน่ง  หัวหน้าภาควิชาคหกรรมศาสตร์  
     
การศึกษา :
  - ปริญญาโท ศศ.ม. (คหกรรมศาสตรศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  - ปริญญาตรี กศ.บ. (คหกรรมศาสตร์) (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน  
     
ประสบการณ์ :
  - ตำแหน่งอาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (2532-2544)  
  - ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ (2535-2545)  
  - ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ (2545-ปัจจุบัน)  
  - หัวหน้าภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ปี 2551-2554  
  - กรรมการนิเทศการสอนของคณาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงเทศบาลเมืองลพบุรี  
  - กรรมการกองบรรณาธิการวารสารคหเศรษฐศาสตร์ แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปี พ.ศ. 2544-2545  
  - กรรมการอำนวยการสมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ (พ.ศ. 2554-2555)  
  - วิทยากรกลุ่มในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2545 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง เทศบาลเมืองลพบุรี(พ.ศ. 2545)  
  - วิทยากรกลุ่มในการะประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การปรับแก้ไขโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. 2545 (ฉบับร่าง) ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง เทศบาลเมืองลพบุรี  
  - วิทยากรบรรยายและประจำกลุ่ม การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยการวิจัยในชั้นเรียน ณ โรงเรียนหล่มสักพิทยา (พ.ศ. 2548)  
  - วิทยากรกลุ่ม การอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำวิจัยในชั้นเรียน ณ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม (พ.ศ. 2548)  
  - วิทยากรโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการสำหรับครูผู้สอน เพื่อก้าวสู่ครูมืออาชีพ โดยสำนักงานพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ( พ.ศ. 2553)  
  - วิทยากรโครงการ Research Zone เรื่อง "การวัดและการประเมินผลการวิจัยในชั้นเรียน" โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (พ.ศ. 2554)  
  - วิทยากรประชุมกลุ่มหลักสูตรการวิจัยเพื่อการพัฒนา รุ่น 1 - 9 สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กทม.  
  - ประธานกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร สถาบันภายนอก ม.ร. (ปี 2560-2561)  
     
ผลงานทางวิชาการ :
  งานวิจัย :  
  - รางวัลชนะเลิศในการผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์เรื่อง “ความคิดเห็นต่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร” ในงานประชุมวิชาการครั้งที่ 38 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2538   
  - งานวิจัยร่วม เรื่อง “การประเมินผลหลักสูตรปริญญาตรีคหกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง” พ.ศ. 2538  
  - งานวิจัย เรื่อง “ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิต สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร” พ.ศ. 2545  
     
  เอกสารประกอบการสอน :  
  - เอกสารประกอบการสอนวิชา การจัดการทรัพยากรครอบครัวและการบริโภค (HEC 3102)  
  - เอกสารประกอบการสอนวิชา พฤติกรรมการสอนทางคหกรรมศาสตร์ (HET 4001 / HET 4002)  
     
  อื่นๆ :  
  - ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความวิจัย การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน (ปีพ.ศ. 2555)  
  - กรรมการกองบรรณาธิการวารสารคหเศรษฐศาสตร์ ของสมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (ปี พ.ศ. 2556 - 2557)  
  - ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน / ภายนอกสถาบันระดับหน่วยงาน / หลักสูตร  
     
วิชาที่รับผิดชอบ :
  ปริญญาตรี :  
  HEC 3005 ระเบียบวิธีวิจัยทางคหกรรมศาสตร์  
  HEC 3102 การจัดการทรัพยากรครอบครัวและการบริโภค  
  HEC 3108 คหกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยและชุมชน  
  HEC 4003 การศึกษาอิสระ  
  HEC 4005 การศึกษาอิสระทางคหกรรมศาสตร์  
  HET 3101 การวิเคราะห์หลักสูตรและการเรียนรู้ทางคหกรรมศาสตร์  
  HET 4001 พฤติกรรมการสอนคหกรรมศาสตร์ 1  
  HET 4002 พฤติกรรมการสอนคหกรรมศาสตร์ 2  
  HET 5001 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคหกรรมศาสตร์ 1  
  HET 5002 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคหกรรมศาสตร์ 2  
  HET 5003 สัมมนาการสอนทางคหกรรมศาสตร์  
  HET 5004 สัมมนาการสอนและการวิจัยในชั้นเรียนทางคหกรรมศาสตร์  
     

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)