อาจารย์ จันทนี  ธีรเวชเจริญชัย
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาคหกรรมศาสตร์
     
การศึกษา :
  - วท.ม. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  - วท.บ. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับสอง  
     
ประสบการณ์ :
  - แผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัทโอสถสภา จำกัด  
  - อาจารย์ประจำภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
  - อาจารย์ผู้ช่วยสอน ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2555-2557   
  - ผู้ช่วยวิจัย ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2557  
     
ผลงานทางวิชาการ :
  วิจัย :  
  - ผลของเจลาตินและกลูโคสไซรัปต่อคุณภาพเยลลี่แครอทแผ่น ในเรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เล่มที่ 6 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, 2557  
  - การพัฒนาอาหารว่างแบบเลเยอร์ที่มีเบต้าแคโรทีนจากฟักทอง มันเทศและแครอท วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2557  
     
วิชาที่รับผิดชอบ :
  ปริญญาตรี :  
  HEC 2202 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ในงานคหกรรมศาสตร์
HEC 2206 วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร
HEC 3006 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานคหกรรมศาสตร์ (สอนร่วม)
HEC 3013 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานอาชีพ (สอนร่วม)
HEC 3203 หลักและวิธีการถนอมอาหาร
HEC 3204 การควบคุมคุณภาพอาหาร
HEC 3213 การถนอมและแปรรูปอาหาร
HEC 3210 สุขาภิบาล ความปลอดภัย และการควบคุมคุณภาพอาหาร
HEC 4205 การพัฒนาสูตรอาหารเพื่อสุขภาพ
HEC 4207 เศรษฐศาสตร์อาหาร
HEC 4213 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
 
     

 

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)