อาจารย์ ดร.พรดารา  เขตต์ทองคำ  
  ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาคหกรรมศาสตร์  
     
การศึกษา :
  - พ.ศ. 2558 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเกษตรเขตร้อน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ปร.ด.)
- พ.ศ. 2544 คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (คศ.ม.)
- พ.ศ. 2538 คหกรรมศาสตรบัณฑิต (อาหารและโภชนาการ) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี (คศ.บ.)
 
     
ประสบการณ์ :
  - พ.ศ. 2544 - 2560 อาจารย์ประจำหลักสูตรโภชนาการและการประกอบอาหาร
- อาจารย์ประจำหลักสูตรอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ
- อาจารย์ประจำหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 
     
ผลงานทางวิชาการ :
  เอกสารประกอบการสอน :  
  - HEC 2203 อาหารไทย
- HEC 3201 ขนมไทย
- HEC 4202 การบริการอาหารในสถาบัน
- HEC 4203 การประกอบอาหารเพื่อการค้า
- HEC 4302 อาหารเอเชีย
- HEC 2204 การประกอบอาหารไทยและขนมไทย
 
     
วิชาที่รับผิดชอบ :
  ปริญญาตรี :  
  HEC 2203 อาหารไทย
HEC 3201 ขนมไทย
HEC 4202 การบริการอาหารในสถาบัน
HEC 4203 การประกอบอาหารเพื่อการค้า
HEC 4302 อาหารเอเชีย
HEC 2204 การประกอบอาหารไทยและขนมไทย
 
     

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)