อาจารย์ ดร.กนกวรรณ  ทองตำลึง   
  ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาคหกรรมศาสตร์  
     
การศึกษา :
  - ปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
  - ศศ.ม. (คหกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
  - วท.บ. (คหกรรมศาสตรทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
  - ประการศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
     
ประสบการณ์ :
  - รองหัวหน้าภาควิชาภาควิชาคหกรรมศาสตร์ (2556-ปัจจุบัน)  
  - อาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะศึกษาศาสตร์ (พ.ศ. 2548 – 2556)  
  - เลขานุการประจำกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
- หัวหน้าเวรประจำวันของฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (พ.ศ.2555)
 
  - อาจารย์นิเทศก์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (พ.ศ. 2551 – 2556) และอาจารย์นิเทศก์การเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนโรงเรียนต้นแบบฯ  
  - อาจารย์ประจำภาควิชาคหกรรมศาสตร์ (2556-ปัจจุบัน)  
  - วิทยากรบรรยายเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ณ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต (2558)  
  - กรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร (ภายนอก) ณ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาววิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2558- 2560)  
  - กรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร และระดับหน่วยงานสนับสนุนภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง (2558-ปัจจุบัน)  
     
ผลงานทางวิชาการ : 
  งานวิจัย :  
  - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย รามคำแหง (วิทยานิพนธ์)  
  - การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับอาจารย์โรงเรียนสาธิตระดับมัธยมศึกษา (ดุษฎีนิพนธ์)  
  - วิจัยในชั้นเรียน เรื่องการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยใช้กระบวนการกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (พ.ศ. 2551)  
  - วิจัยในชั้นเรียน พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานต่อทักษะกระบวนการทำงานวิชาการงานอาชีพ 4 (ง 31102) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (พ.ศ. 2552)  
  - วิจัยในชั้นเรียนการพัฒนาทักษะการชั่งตวงส่วนผสมการทำขนมอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ( พ.ศ. 2553)  
  - วิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (พ.ศ.2554)  
  - รายงานการวิจัยเรื่องการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาการละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทยภาคกลางและภาคตะวันออก (วิจัยร่วม) (พ.ศ.2560)  
  - รายงานการวิจัยเรื่องการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาการละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(วิจัยร่วม) (พ.ศ.2560)  
  - รายงานการวิจัยเรื่องการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาการละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทยภาคใต้ (วิจัยร่วม) (พ.ศ. 2560)  
  - รายงานการวิจัยเรื่องการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาการละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทยภาคเหนือ (วิจัยร่วม) (พ.ศ. 2560)  
     
  บทความ :  
  - บทความวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 พฤศจิกายน 2553  
  - บทความวิชาการเรื่อง “การจัดการความรู้เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมในองค์กร” วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปีที่ 8 พ.ศ.2555  
  - บทความวิจัยเรื่อง การอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาการละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทยภาคกลางและภาคตะวันออก (วิจัยร่วม) วารสารวิจัยรามคำแหง (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560  
  - บทความวิจัยเรื่อง การอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาการละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทยภาคเหนือ (วิจัยร่วม) วารสารวิชาการ Veridian E-Journal,Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2561  
     
  ตำรา :  
  - การศึกษาสำหรับพ่อแม่, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2555   
     
  เอกสารประกอบการสอน :  
  - HEC 2004 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในงานคหกรรมศาสตร์  
  - HEC 2101 พัฒนาการมนุษย์และครอบครัว  
  - HEC 3006 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานคหกรรมศาสตร์  
  - HEC 3105 (HC 328) การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย  
  - HEC 3106 (HC 329) การเล่นกับพัฒนาการของเด็ก  
  - HEC 3107 (HC 423) นิทานสำหรับเด็ก  
  - HEC 4101 คหกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน  
  - HEC 4104 การดูแลผู้สูงอายุ  
  - HET 3010 พฤติกรรมการสอนคหกรรมศาสตร์ 1  
  - HET 3011 พฤติกรรมการสอนคหกรรมศาสตร์ 2  
  - HET 3102 นวัตกรรมสื่อการสอนคหกรรมศาสตร์  
     
วิชาที่่รับผิดชอบ :
  ปริญญาตรี : หลักสูตร 2555  
  HEC 2101 (HC 223) พัฒนาการมนุษย์และครอบครัว
HEC 2004 (HC 207) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในงานคหกรรมศาสตร์
HEC 3006 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานคหกรรมศาสตร์ (สอนร่วม)
HEC 3103 (HC 325) การอบรมและการเลี้ยงดูเด็ก
HEC 3104 (HC 327) การศึกษาสำหรับพ่อ– แม่
HEC 3105 (HC 328) การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
HEC 3106 (HC 329) การเล่นกับพัฒนาการของเด็ก
HEC 3107 (HC 423) นิทานสำหรับเด็ก
HEC 4101 คหกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
HEC 4102 (HC 424) สถานเลี้ยงเด็กในชุมชน
HEC 4104 การดูแลผู้สูงอายุ
HEC 4105 (HC 427) การจัดการธุรกิจบริการสำหรับเด็กและผู้สูงอายุ
HET 3001 พฤติกรรมการสอนคหกรรมศาสตร์ 1 (สอนร่วม)
HET 3002 พฤติกรรมการสอนคหกรรมศาสตร์ 1 (สอนร่วม)
HET 3102 นวัตกรรมสื่อการสอนคหกรรมศาสตร์
HET 5001 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคหกรรมศาสตร์ 1(สอนร่วม)
HET 5003 สัมมนาการสอนคหกรรมศาสตร์ 
 
     
  ปริญญาตรี : หลักสูตร 2560   
  HEC 2119 พัฒนาการมนุษย์และครอบครัวสัมพันธ์
HEC 3012 การบริหารจัดการงานคหกรรมศาสตร์
HEC 3013 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานอาชีพคหกรรมศาสตร์ (สอนร่วม)
HEC 3109 สุขอนามัยและการส่งเสริมสุขภาพจิตในครอบครัว
HEC 4104 การดูแลผู้สูงอายุ
HEC 4106 การบริหารจัดการสถานบริการสำหรับบุคคลทุกช่วงวัย
HEC 4107 การอบรมเลี้ยงดูทารกและเด็ก 
 
     

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)