อาจารย์วรงค์  ภู่ระหงษ์  
  ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาคหกรรมศาสตร์  
     
การศึกษา :
  - พ.ศ.2559 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วท.ม.)
- พ.ศ.2556 คหกรรมศาสตรบัณฑิต (อาหารและโภชนาการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตพระนครใต้ (คศ.บ.)
 
     
ประสบการณ์ :
  - พ.ศ.2561 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- พ.ศ.2560 - 2561 ผู้ช่วยนักวิจัย ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- พ.ศ.2557 - 2561 ผู้ช่วยงานบริการวิชาการ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
     
ผลงานทางวิชาการ :
  วิจัย :  
  - วรงค์ ภู่ระหงษ์. 2560. การสร้างสรรค์นวัตกรรมน้ำพริกลงเรือทันสมัย. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.   
     
  บทความวิจัย :  
  - วรงค์ ภู่ระหงษ์, มาริษา ภู่ภิญโญกุล และวิชชา ตรีสุวรรณ. อิทธิพลของวัตถุดิบต่อคุณภาพทางกายภาพของน้ำพริกลงเรือ, น. 993-1001. ใน การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 55 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 31 มกราคม-
3 กุมภาพันธ์ 2560. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. (บทความตีพิมพ์วิทยานิพนธ์ปริญญาโท)
 
     
วิชาที่รับผิดชอบ :
  ปริญญาตรี :   
  HEC 3202 ขนมอบ
HEC 4201 การจัดการอาหาร
HEC 4208 อาหารตะวันตกและนานาชาติ
HEC 4210 การจัดบริการเครื่องดื่ม
HEC 4304 การจัดการเครื่องดื่ม
 
     
  ปริญญาโท :   

 

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)