รองศาสตราจารย์ภูชิษย์  สว่างสุข  
  ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาคหกรรมศาสตร์  
     
การศึกษา :
  - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
  - คศ.บ. (โภชนาการชุมชน) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช  
  - ศศ.บ. (พัฒนาชุมชน) สถาบันราชภัฏพระนคร  
  - ประกาศนียบัตร (การโรงแรม) โรงเรียนวิทยานุกรณ์  
     
ประสบการณ์ :
  - ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพฯ  
  - ผู้จัดการส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร บริษัทเดอะมอล์ลกรุ๊ป  
  - อาจารย์ที่ปรึกษาการแข่งทักษะระดับชาติ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงและสถานศึกษาภายนอก  
     
รางวัลที่ได้รับ :
  - รางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ฯ พระบรมราชินีนาถ ปี พ.ศ. 2552 – 2555 งานแกะสลักผักผลไม้ ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ (รวม 4 รางวัล)  
  - รางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ฯ พระบรมราชินีนาถ ปี พ.ศ. 2554 – 2555  
  - งานประกวดอาหารไทย ณ วัดพระราม 9 กรุงเทพฯ (รวม 2 รางวัล)  
  - Asia’s 1st Culinary Cup 09 รางวัลเหรียญทอง แกะสลักผักผลไม้ ประเภททีม, รางวัลเหรียญทอง (คะแนนรวมสูงสุด) แกะสลักผักผลไม้ ประเภทบุคคล, รางวัลเหรียญเงิน อาหารไทย ประเภททีม  
  - งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย รางวัลที่ 1 เหรียญทอง แกะสลักผักผลไม้ ปี พ.ศ. 2553  
  - งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย รางวัลที่ 1 เหรียญทอง แกะสลักผักผลไม้ ปี พ.ศ. 2552  
     
ผลงานทางวิชาการ :
  วิจัย :  
  - รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2554 ประเภทงานวิจัยระดับดี สาขาปรัชญางานวิจัย  
  - ภูชิษย์ สว่างสุข. (2553). งานดอกไม้ บายศรี แกะสลักผักผลไม้ สมัยสุโขทัยถึงรัตนโกสินทร์ตอนกลาง.สถาบันวิจัยและพัฒนา : มหาวิทยาลัยรามคำแหง. รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ปี 2554 ประเภทผลงานวิจัย ระดับดี สาขาปรัชญา.  
  - ภูชิษย์ สว่างสุข. (2555). การแกะสลักผักและผลไม้. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง.  
  - ภูชิษย์ สว่างสุข. (2555). งานดอกไม้ บายศรี แกะสลักผักผลไม้ สมัยสุโขทัยถึงรัตนโกสินทร์ตอนกลาง. วารสารวิจัยรามคำแหง. มนุษย์และสังคมศาสตร์.  
  - ภูชิษย์ สว่างสุข, ทอแสง หงษ์คำ, ณธษา พันธ์บัว, เหมือนแพร รัตนศิริ และจันทนี ธีรเวชเจริญชัย. (2560). การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง. วารสารคหเศรษฐศาสตร์. ปีที่ 60 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2560). หน้า 4 - 17.  
  - ภูชิษย์ สว่างสุข. (2560). อาหารไทยในวัฒนธรรมข้าว. วารสารวิจัยรามคำแหง สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2560).  
     
  ตำรา :   
  - ภูชิษย์  สว่างสุข. (2555). การแกะสลักผักและผลไม้. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง. ISBN 978-616-318-877-9.  
     
วิชาที่รับผิดชอบ :
  ปริญญาตรี :   
  HEC 3206 การจัดและการตกแต่งอาหาร  
  HEC 3302 วัฒนธรรมอาหาร  
  HEC 3502 การแกะสลักผักและผลไม้  
  HEC 3520 การแกะสลัก  
  HEC 4002 การฝึกงานทางคหกรรมศาสตร์ (สอนร่วม)   
  HEC 4210 การจัดบริการเครื่องดื่ม   
  HEC 4208 อาหารตะวันตกและนานาชาติ   
  HEC 4301 การจัดเลี้ยงและการบริการอาหาร  
  HEC 4303 อาหารตะวันตก  
  HEC 4304 การจัดการเครื่องดื่ม   
  HEC 4309 ศิลปะการออกแบบและตกแต่งอาหาร   
  HEC 4310 การผสมเครื่องดื่ม   
     

 

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)