อาจารย์ ภพณภัทร ทองแย้ม   
  ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาคหกรรมศาสตร์   
     
การศึกษา :   
  - กศ.ม. (ศิลปศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- ค.บ. (คหกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
     
ประสบการณ์ :
  - อาจารย์ประจำ หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (2543-2559)  
     
ผลงานทางวิชาการ :
  วิจัย :   
  - แผนพัฒนาการประกอบการธุรกิจร้านอาหาร/ภัตตาคาร เพื่อส่งเสริม การท่องเที่ยวในพัทยา จังหวัดชลบุรี /2558 (วิจัยร่วม)
- การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อการสร้างตราและเพิ่มมูลค่าอาหารท้องถิ่น/2558 (วิจัยร่วม)
 
     
  ตำรา :  
  - การจัดดอกไม้  
     
  เอกสารประกอบการสอน :  
  - เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดดอกไม้
- เอกสารประกอบการสอนวิชาหลักศิลปะและการออกแบบ
- เอกสารประกอบการสอนวิชาบ้านและการตกแต่ง
- เอกสารประกอบการสอนวิชาการแกะสลักผักและผลไม้
- เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดดอกไม้ร่วมสมัย
 
     
วิชาที่รับผิดชอบ :
  ปริญญาตรี : หลักสูตร 2555  
  HEC 2003 หลักศิลปะในงานคหกรรมศาสตร์
HEC 2102 การพัฒนาที่อยู่อาศัย
HEC 2502 การจัดดอกไม้
HEC 2501 การออกแบบผลิตภัณฑ์ศิลปะประดิษฐ์
HEC 2503 งานดอกไม้สดและใบตอง
HEC 3501 ผลิตภัณฑ์ศิลปะหัตถกรรม
HEC 3504 การจัดดอกไม้ในงานประเพณีไทย
HEC 4502 การประดิษฐ์เครื่องแขวน
HEC 4503 ศิลปะประดิษฐ์และการสร้างสรรค์
 
     
  ปริญญาตรี : หลักสูตร 2560  
  HEC 2011 ศิลปะและการสร้างสรรค์ในงานคหกรรมศาสตร์
HEC 3517 การจัดดอกไม้ งานใบตอง และการแกะสลักผักและผลไม้
HEC 2504 ศิลปหัตถกรรม (เย็บ ปัก ถัก ร้อย สาน ปั้น)
HEC 3518 การจัดดอกไม้สด
HEC 3519 งานใบตอง
HEC 3520 การแกะสลัก 
 
     

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)