อาจารย์ เหมือนแพร รัตนศิริ   
  ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำภาควิชาคหกรรมศาสตร์   
     
การศึกษา :
  - วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล  
  - ศศ.บ. (คหกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
     
ประสบการณ์ :
  - พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำภาควิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
     
ผลงานทางวิชาการ :
  เอกสารประกอบการสอน :  
  - HEC 2201 อาหารและโภชนาการ  
  - HEC 3207 อาหารและโภชนาการแม่และเด็ก  
  - HEC 4204 อาหารเฉพาะโรค  
  - HEC 3208 อาหารและโภชนาการผู้สูงอายุ  
     
  งานวิจัย :  
  - ภูชิษย์ สว่างสุข, ทอแสง หงษ์คำ, ณธษา พันธ์บัว, เหมือนแพร รัตนศิริ และจันทนี ธีรเวชเจริญชัย. (2560). การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง. วารสารคหเศรษฐศาสตร์. ปีที่ 60 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2560). หน้า 4 - 17.  
     
  บทความ :  
  - เหมือนแพร  รัตนศิริ. (2558). อาหารสำหรับผู้สูงอายุ. วารสารคหเศรษฐศาสตร์. ปีที่ 58 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2558). หน้า 57 - 60.  
     
วิชาที่รับผิดชอบ :
  ปริญญาตรี :  
  HEC 2201 อาหารและโภชนาการ  
  HEC 2202 การประกอบอาหาร  
  HEC 2205 อาหารและโภชนาการ  
  HEC 3002 อาชีวอนามัยทางคหกรรมศาสตร์ (สอนร่วม)  
  HEC 3205 โภชนาการชุมชน  
  HEC 3207 อาหารและโภชนาการแม่และเด็ก  
  HEC 3208 อาหารและโภชนาการผู้สูงอายุ  
  HEC 3214 โภชนาการประยุกต์  
  HEC 4001 สัมมนาทางคหกรรมศาสตร์ (สอนร่วม)  
  HEC 4002 การฝึกงานทางคหกรรมศาสตร์ (สอนร่วม)  
  HEC 4006 สัมมนาทางคหกรรมศาสตร์ (สอนร่วม)  
  HEC 4204 อาหารเฉพาะโรค  
  HEC 4206 การสื่อสารทางโภชนาการและโภชนศึกษา  
  HEC 4214 อาหารเฉพาะโรค  
     

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)