งานวิชาการ งานวิจัย จุลสาร
logo research
  รายงานผู้นำเสนอผลงานวิจัย      
         
pink
ผลกระทบทางเศรษฐกิจของการเจรจาสินค้าเกษตรรอบใหม่ของ WTO ที่มีต่อการเกษตรของไทย : การวิเคราะห์แบบจำลองดุลภาพทั่วไป  
กฤช เอี่ยมฐานนท์
         
pink
ผลกระทบของกลยุทธ์เว็บที่มีต่อการตอบสนองของผู้บริโภคกรณีศึกษาผู้ประกอบการวิสาหกิจเซรามิคขนาดกลางและขนาดย่อม  
พงศ์พันธ์ ศรีเมือง
         
pink
การเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและ
เจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนอ่านโดยใช้เทคนิคการสร้างแผนภูมิ
ความหมายกับการสอนอ่านตามคู่มือครู
 
ศิริพร เกียรติรัตนเสวี
         
pink
ค่านิยมด้านการประหยัดและการออมของสมาชิกธนาคาร
โรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตกรุงเทพมหานคร
 
เถกิงเดช นวรัตน์ ณ อยุธยา
         
pink
การพัฒนาโปรแกรมการฝึกทักษะการเผชิญปัญหาเพื่อลด
ความเครียดของนักเรียนนายร้อยตำรวจ
 
พันตำรวจโท อมรฤทธิ์ คชกูล

 

 

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา) โทร. 02-310-8335,8347 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)