รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ปีการศึกษา 2562 (กรกฎาคม 2562-มิถุนายน 2563)
   
ระดับหลักสูตรปริญญาตรี
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  - สาขาวิชาจิตวิทยา (เกณฑ์ 58) รายละเอียด 
- สาขาวิชาภูมิศาสตร์ รายละเอียด
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (เกณฑ์ 58) รายละเอียด 
   
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  - สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (เกณฑ์ 58) รายละเอียด
- สาขาวิชาวัดผลการศึกษา การประเมินผล และการวิจัยทางการศึกษา (เกณฑ์ 58) รายละเอียด
   
 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
  - สาขาวิชาภาษาไทย (เกณฑ์ 58) รายละเอียด
- สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (เกณฑ์ 58) รายละเอียด
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (เกณฑ์ 58) รายละเอียด
- สาขาวิชาพลศึกษา (เกณฑ์ 58) รายละเอียด
- สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (เกณฑ์ 58) รายละเอียด
- สาขาวิชาศิลปศึกษา (เกณฑ์ 58) รายละเอียด
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4ปี) (เกณฑ์ 58) รายละเอียด
- สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (เกณฑ์ 58) รายละเอียด
- สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (เกณฑ์ 48) รายละเอียด
- สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต (เกณฑ์ 58) รายละเอียด
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและเกษตรศึกษา (เกณฑ์ 58) รายละเอียด
- สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (เกณฑ์ 58) รายละเอียด
   
ระดับหลักสูตรปริญญาโท
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
  - สาขาวิชาจิตวิทยา : (เกณฑ์ 48) รายละเอียด
   
 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
  - สาขาวิชาการประเมินและวิจัยการศึกษา (เกณฑ์ 58) รายละเอียด
- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (เกณฑ์ 58) รายละเอียด
- สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (เกณฑ์ 58) รายละเอียด
- สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา (เกณฑ์ 58) รายละเอียด
- สาขาวิชาพลศึกษา (เกณฑ์ 48) รายละเอียด
- สาขาวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนา : (เกณฑ์ 48) รายละเอียด
- สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ (เกณฑ์ 58) รายละเอียด
- สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (เกณฑ์ 58) รายละเอียด
- สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ : (เกณฑ์ 48) รายละเอียด

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา) โทร. 02-310-8335,8347 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)