หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา  
     
   
  รองศาสตราจารย์ ดร.อริสา สำรอง  
  ตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา   
   รายละเอียดเพิ่มเติม  

 

อาจารย์ภาควิชาจิตวิทยา

ลำดับ
รายนาม
1.
รศ.รท.ฐิรชัย หงษ์ยันตรชัย
2.
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา ปิยะมโนธรรม
3. รองศาสตราจารย์ ดร.มานิกา วิเศษสาธร
4.
อาจารย์ ดร.รังสิมา หอมเศรษฐี
5.
อาจารย์ ดร.อุมาภรณ์ สุขารมณ์
6.
อาจารย์ปิยพงศ์ แซ่ตั้ง
7.
อาจารย์รพีกรณ์ เปี่ยมพืช
8.
อาจารย์ปวิธ สิริเกียรติกุล
9.
อาจารย์ผกาวรรณ นันทะเสน
10.
อาจารย์ ดร.ณัชชามน เปรมปลื้ม
11.
อาจารย์นนทิมา สิริเกียรติกุล
12.
อาจารย์ ดร.พีสสลัลฌ์ ธำรงศ์วรกุล
13.
อาจารย์ ดร.ภูริเดช พาหุยุทธ์

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)