อาจารย์ ดร.พีสสลัลฌ์ ธำรงศ์วรกุล  
  ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา  
     
การศึกษา :
  - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (จิตวิทยาให้คำปรึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาการให้คำปรึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การแนะแนว) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
     
ประสบการณ์ :
  - กรรมการภาควิชาจิตวิทยา
- กรรมการฝ่ายนโยบายและแผน คณะศึกษาศาสตร์
- อาจารย์ประจำภาคจิตวิทยา (สาขาจิตวิทยาการปรึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุข วิทยาลัยเชียงราย
- นักจิตวิทยาให้คำปรึกษา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
 
     
ผลงานทางวิชาการ :
  งานวิจัย :   
  - พีสสลัลฌ์ ธำรงศ์วรกุล, ศรีสมร สุริยาศศิน, อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย และศิริเดช สุชีวะ. (2559). การศึกษาภาวะสุขภาพจิตผู้สูงอายุตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 (น. 697-703). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี.
- กรฐณธัช ปัญญาใส, พีสสลัลฌ์ ธำรงศ์วรกุล และสุภาภรณ์ ตันตินันทตระกูล. (2560). ความรอบรู้ทางด้านสุขภาพและการจัดการความรู้สำหรับกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง. การนำเสนอในรูปแบบวาจาที่การประชุม Health Literacy forum 2017 “Health Literacy : A Challenge for Contemporary Health Education in Thailand" (น. 69-77). กรุงเทพฯ: กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ.
- กรฐณธัช ปัญญาใส, นันทิวา สงห์ทอง, พีสสลัลฌ์ ธำรงศ์วรกุล และฐิติพร กลั่นแก้. (2560). คุณภาพชีวิตและการจัดการความรู้คุณภาพชีวิตเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 4 (น. 703-712). นครราชสีมา: วิทยาลัยนครราชสีมา.
- วงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี และพีสสลัลฌ์ ธารงศ์วรกุล. (2561). คุณภาพชีวิตและความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่สถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุหญิง. วารสารจันทรเกษมสาร, 24(47), 110-125.
- พีสสลัลฌ์ ธำรงศ์วรกุล และวงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี. (2562). การสร้างเสริมทัศนคติต่อการดูแลผู้สูงอายุของเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์คนชรา. วารสารจันทรเกษมสาร. 25(49).
- วิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย, วาสนา บุตรโพธิ์, พีสสลัลฌ์ ธำรงศ์วรกุล, สุวภัทร สีระพันธ์ และเอื้ออารีย์ เสาหงส์. (2562). ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าของนักท่องเที่ยวถนนคนเดินทวารวดี จังหวัดนครปฐม. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาการจัดการ สาขาวิทยาการจัดการองค์การ ครั้งที่ 6. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
- ชมสุภัค ครุฑกะ, ดารณี พาลุสุข, อริสา สำรอง ,วาสนา บุตรโพธิ์ และพีสสลัลฌ์ ธำรงศ์วรกุล. (2562). ผลของการใช้โปรแกรมการพัฒนาทักษะการทำวิจัยต่อความสามารถในการทำวิจัยและความพึงพอใจที่มีต่อการใช้โปรแกรมสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยรามคำแหง. วารสารสหวิทยาการวิจัย ฉบับบัณฑิตศึกษา. 8(2).
 
     
วิชาที่รับผิดชอบ :
  ปริญญาตรี :   
  PSY 2004 การฝึกพลวัตรกลุ่ม
PSY 2201 จิตวิทยาการแนะแนวและการปรึกษาเบื้องต้น
PSY 3004 จิตวิทยาการทดลองเบื้องต้น
PSY 3203 เทคนิคการวางแผนอาชีพและบริการสนเทศ
PSY 3208 จิตวิทยาเด็กพิเศษ
PSY 3209 วิธีการสอนกิจกรรมแนะแนว
PSY 3210 บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตเบื้องต้น
PSY 4298 สัมมนาทางจิตวิทยาการปรึกษา
PSY 4299 การฝึกงานทางจิตวิทยาการปรึกษา
 
     

 

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)