อาจารย์ รพีกรณ์   เปี่ยมพืช   
  ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา   
   e-MailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
     
การศึกษา :
  - พ.ศ.2554 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาคลินิกและชุมชน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- พ.ศ.2547 วิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยาคลินิกและชุมชน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
     
ประสบการณ์
  - กรรมการภาควิชาจิตวิทยา (พ.ศ.2556-ปัจจุบัน)
- กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ (พ.ศ.2559-ปัจจุบัน)
- กรรมการโครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยทางจิตวิทยาระดับชาติ (Thailand National Conference on Psychology 2017)
- กรรมการฝ่ายสวัสดิการ คณะศึกษาศาสตร์ (พ.ศ.2561-ปัจจุบัน)
- นักจิตวิทยาคลินิก ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรทรวิโรฒ (พ.ศ.2548-2556)
- นักจิตวิทยาคลินิก โรงพยาบาลอุดรธานี (พ.ศ. 2547-2548)
 
     
ผลงานทางวิชาการ :  
  ตำรา/หนังสือ/เอกสารประกอบการสอน :  
  - เอกสารประกอบการสอนวิชา PSY 2301   
  - เอกสารประกอบการสอนวิชา PSY 3304   
     
  งานวิจัย :  
  - Rapeekorn Paimpuech. (2013). The Relationship of Intelligence Quotient Score between the WISC-III-Thai Version and Leiter-R in Children with Learning Disabilities. International journal of child development and mental health, 1(1), 19-28.
- วันเพ็ญ ธุรกิตต์วัณณการ และรพีกรณ์ เปี่ยมพืช. (2555). ปัจจัยด้านจิตใจและลักษณะบุคลิกภาพของวัยรุ่นชายที่สูบบุหรี่. วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ. 19(2), 55-60.
- มานิกา วิเศษสาธร, ปิยพงศ์ แซ่ตั้ง และรพีกรณ์ เปี่ยมพืช. (2557). การใช้เกณฑ์วินิจฉัย DSM-5 เพื่อตรวจค้นเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้. Proceedings of Thailand Research Symposium 2014. (หน้า 575-581). กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
- ปิยพงศ์ แซ่ตั้ง, รพีกรณ์ เปี่ยมพืช และมานิกา วิเศษสาธร. (2560). การเปรียบเทียบผลคะแนนด้านการทำงานประสานกันระหว่างมือ-ตาระหว่างเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้และเด็กปกติ. วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม, 16(3), 29-37.
- มานิกา วิเศษสาธร, ปิยพงศ์ แซ่ตั้ง และรพีกรณ์ เปี่ยมพืช. (2562). การทดสอบความถูกต้องของแบบวัดการใช้อินเตอร์เน็ตฉบับภาษาไทย (T-IDS): ความไว ความจำเพาะ และจุดตัดคะแนนในวัยรุ่นไทย. ใน Thailand Research Expo: Symposium 2019. กรุงเทพฯ, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 
     
  บทความ :   
  - The Relationship of Intelligence Quotient Score between the WISC-III-Thai Version and Leiter-R in Children with Learning Disabilities. ตีพิมพ์ในวารสาร International journal of child development and mental health 2012. No.1 Vol.1  
     
วิชาที่รับผิดชอบ : 
  ปริญญาตรี :  
  PSY1001 จิตวิทยาทั่วไป (สอนร่วม)
PSY1002 จิตวิทยาเบื้องต้น (สอนร่วม)
PSY2301 จิตวิทยาชุมชนเบื้องต้น
PSY3002 การทดสอบและการวัดทางจิตวิทยา
PSY3307 สุขภาพจิตชุมชน (สอนร่วม)
PSY4301 การตรวจวินิจฉัยทางสติปัญญาและประสาทจิตวิทยา
PSY4399 การฝึกงานทางจิตวิทยาคลินิกและชุมชน (สอนร่วม) 
 
     

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)