อาจารย์ ปิยพงศ์  แซ่่ตั้ง  
  ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา  
  e-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
     
การศึกษา :
  - พ.ศ.2555 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาคลินิกและชุมชน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- พ.ศ.2547 วิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยาคลินิกและชุมชน) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
     
ประสบการณ์ : 
  - รองหัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา (พ.ศ.2560-ปัจจุบัน)
- อนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (พ.ศ.2562-ปัจจุบัน)
- กรรมการภาควิชาจิตวิทยา (พ.ศ.2556-ปัจจุบัน)
- กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ (พ.ศ.2559-ปัจจุบัน)
- กรรมการสหวิชาชีพด้านจิตวิทยา สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม (พ.ศ.2556-ปัจจุบัน)
- กรรมการโครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยทางจิตวิทยาระดับชาติ (Thailand National Conference on Psychology 2017)
- อนุกรรมการวิชาชีพสาขาจิตวิทยาคลินิก ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย (พ.ศ.2557-2560)
- เลขานุการภาควิชาจิตวิทยา (พ.ศ.2556-2560)
- กรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ (พ.ศ.2556-2559)
- อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมจิตวิทยา (พ.ศ.2556-2559)
- นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ กลุ่มนิติจิตเวช สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ (พ.ศ.2556)
- นักจิตวิทยาปฏิบัติการ ศูนย์ให้คำปรึกษาฯ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง (พ.ศ.2556)
- นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร (พ.ศ.2548-2555)
 
     
ผลงานทางวิชาการ :
  งานวิจัย :  
  - ปิยพงศ์ แซ่ตั้ง. (2556). การศึกษาเปรียบเทียบคำตอบรอส์ชาคระหว่างเยาวชนชายที่กระทำผิดคดีเกี่ยวกับเพศและเยาวชนชายที่กระทำผิดคดีอื่น ๆ. วารสารรามคำแหง, 30(2), 167-176.
- ปิยพงศ์ แซ่ตั้ง. (2556). การศึกษาคะแนนความสามารถทางสติปัญญาของเด็กและเยาวชนชายที่กระทำผิดโดยใช้ความรุนแรงโดยใช้แบบทดสอบความสามารถทางสติปัญญาวิสค์ธรี ฉบับภาษาไทย. วารสารกระบวนการยุติธรรม, 6(3), 97-117.
- มานิกา วิเศษสาธร, ปิยพงศ์ แซ่ตั้ง และรพีกรณ์ เปี่ยมพืช. (2557). การใช้เกณฑ์วินิจฉัย DSM-5 เพื่อตรวจค้นเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้. Proceedings of Thailand Research Symposium 2014. (หน้า 575-581). กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
- จิรภัทร รวีภัทรกุล, มานิกา วิเศษสาธร, ปิยพงศ์ แซ่ตั้ง และปวิธ สิริเกียรติกุล. (2559). ลักษณะบุคลิกภาพของครูการศึกษานอกระบบโดยใช้แบบสอบถามบุคลิกภาพ 16 องค์ประกอบ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 5 และแบบวัดบุคลิกภาพตามแนวทีเอ: การศึกษานำร่อง. Proceedings of Thailand Research Symposium 2016. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
- Manika Wisessathorn, Piyapong Saetang and Pakawan Nantasen. (2016). Dynamics of Internet Addiction in Thai University Students: A Qualitative Method Investigation. Proceedings of SEAAIR 16th Annual Conference.(p.p. 388-398) Bangkok: Suan Dusit University
- ปิยพงศ์ แซ่ตั้ง, รพีกรณ์ เปี่ยมพืช และมานิกา วิเศษสาธร. (2560). การเปรียบเทียบผลคะแนนด้านการทำงานประสานกันระหว่างมือ-ตาระหว่างเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้และเด็กปกติ. วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม, 16(3), 29-37.
- ปิยพงศ์ แซ่ตั้ง. (2561). ความสัมพันธ์ของการประกอบวิชาชีพ ความรู้สึกเป็นสุขจากการทำงาน และความรู้สึกเหนื่อยล้าจากการทำงานของนักจิตวิทยาคลินิกไทย. วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม, 17(3), 138-146.
- มานิกา วิเศษสาธร, ปิยพงศ์ แซ่ตั้ง และรพีกรณ์ เปี่ยมพืช. (2562). การทดสอบความถูกต้องของแบบวัดการใช้อินเตอร์เน็ตฉบับภาษาไทย (T-IDS): ความไว ความจำเพาะ และจุดตัดคะแนนในวัยรุ่นไทย. ใน Thailand Research Expo: Symposium 2019. กรุงเทพฯ, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
 
     
วิชาที่รับผิดชอบ :
  ปริญญาตรี :  
  PSY1001 จิตวิทยาทั่วไป (สอนร่วม)
PSY1002 จิตวิทยาเบื้องต้น (สอนร่วม)
PSY2001 จิตวิทยาการเรียนรู้ (สอนร่วม)
PSY3301 จิตวิทยาบุคลิกภาพ
PSY3305 การติดสารเสพติด (สอนร่วม)
PSY3311 จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมายสำหรับนักจิตวิทยาคลินิก
PSY4399 การฝึกงานทางจิตวิทยาคลินิกและชุมชน (สอนร่วม) 
 

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)