อาจารย์ ดร.ภูริเดช พาหุยุทธ์  
  ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา  
  e-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
     
การศึกษา :
  - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ (จิตวิทยาพัฒนามนุษย์และการให้คำปรึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Visiting Scholar, College of Education at the Illinois State University Normal, IL USA)
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา) มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
     
ประสบการณ์ :
  - อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา (สาขาจิตวิทยาการปรึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน)
- กรรมการภาควิชาจิตวิทยา (พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน)
- คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน)
- ผู้ช่วยที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อทำแบบทดสอบความถนัดทางอาชีพ กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน (พ.ศ. 2561)
- นักจิตวิทยาปฏิบัติการสอนและให้คำปรึกษา (คลินิกพัฒนาการเด็กและวัยรุ่น นอกเวลาราชการ) โรงพยาบาลธนบุรี 2 (พ.ศ. 2555-2558)
 
     
ความเชี่ยวชาญและความสนใจ :
  - ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาเครื่องมือในการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
- ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย (Peer reviews)
- วิทยากรบรรยายให้แก่ สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในหัวข้อ ได้แก่ จิตวิทยาการปรึกษาแบบรายบุคคลและกลุ่ม การให้คำปรึกษาวัยรุ่น จิตวิทยากับการเรียนรู้ การสื่อสารและการทำงานเป็นทีมงาน การพัฒนาบุคลิกภาพ และการเสริมสร้างทักษะการเผชิญปัญหาในวัยรุ่น ฯลฯ
 
     
รางวัล และทุนที่ได้รับ :
  - รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น เรื่องวิถีชีวิตของคนเร่ร่อน ในงานนำเสนอผลงานวิชาการทางจิตวิทยา TNCP 2018
- ทุนอุดหนุนงานวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาเอก) เรื่อง การศึกษาและพัฒนาการเผชิญปัญหาเชิงบวกของนักเรียนวัยรุ่นโดยการให้คำปรึกษากลุ่มเชิงรุก จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี พ.ศ. 2559
 
     
ผลงานทางวิชาการ :
  งานวิจัย :   
  - ภูริเดช พาหุยุทธ์. (2561). วิถีชีวิตของคนเร่ร่อน. ใน การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา: หลากหลายอย่างกลมกลืนในมุม (มอง) จิตวิทยา (น. 81). กรุงเทพฯ: เอเชียดิจิตอลการพิมพ์  
     
วิชาที่รับผิดชอบ :
  ปริญญาตรี :   
  EDU 2103 จิตวิทยาเพื่อการเรียนรู้
PSY 1001 จิตวิทยาทั่วไป
PSY 2007 สรีรจิตวิทยา
PSY 2202 เทคนิคการแนะแนว
PSY 2901 จิตวิทยาพัฒนาการวัยเด็ก
PSY 2010 ภาษาอังกฤษสำหรับนักจิตวิทยา
PSY 2004 พลวัตกลุ่ม
PSY 3304 จิตวิทยาอปกติ
PSY 4298 สัมมนาทางจิตวิทยาการปรึกษา
 
     
  ปริญญาโท :  
  - อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขาจิตวิทยาการปรึกษา (พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน)  

 

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)