in2013053175160848  
  อาจารย์ ดร. อุมาภรณ์  สุขารมณ์   
  ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา  
     
การศึกษา :
  - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
- การศึกษามหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการแนแนว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโรฒ
- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
     
ประสบการณ์ :
  - ทำงานด้านวารสารจิตวิทยาโดยเป็นกรรมการอยู่ในกองบรรณาธิการวารสารจิตวิทยาของสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย ปีที่ 16 มกราคม- ธันวาคม 2553
- ทำงานด้านวารสารจิตวิทยาโดยเป็นกรรมการอยู่ในกองบรรณาธิการวารสารจิตวิทยาของสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย ปีที่ 17 มกราคม- ธันวาคม 2554
- ทำงานด้านวารสารจิตวิทยาโดยเป็นกรรมการอยู่ในกองบรรณาธิการวารสารจิตวิทยาของสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย ปีที่ 18 มกราคม- ธันวาคม 2555
- เป็นกรรมการฝ่ายปฏิคม สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2553-2554)
- เป็นกรรมการกลางของสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย (พ.ศ.2561 ถึงปัจจุบัน)
- ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและประเมินผลของมูลนิธิเต้าเต๋อซิ่นซี
- ผู้ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
- เลขานุการคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ( 2556-2560)
- ประธานสาขาจิตวิทยาการปรึกษา
- กรรมการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
- กรรมการฝ่ายบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คณะศึกษาศาสตร์
 
     
ผลงานทางวิชาการ :
  วิจัย :  
  - อุมาภรณ์ สุขารมณ์ (2550). การศึกษาและการสร้างโปรแกรมแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าระดับความสามารถ .วารสารพฤติกรรมศาสตร์ปีที่ 13 (1) : 82-91.
- อุมาภรณ์ สุขารมณ์ และคณะ (2552). การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมด้วยเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซีของกลุ่มเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช) และได้นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ ณ ห้องศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
- อุมาภรณ์ สุขารมณ์. (2555).การพัฒนารูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างความสุขของนักเรียนวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร .วารสารวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ ปีที่ 8 (2) : 54-65.
- ฤทัยรัตน์ วิเศษศักดิ์ และ อุมาภรณ์ สุขารมณ์ (2557). การศึกษาความสามารถในการเผชิญและฝ่าฝันอุปสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม จังหวัดสระแก้ว. วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 4(1): 48-58.
- อุมาภรณ์ สุขารมณ์ และ สุวิไล เรียงวัฒนสุข (2558). แรงจูงใจภายในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง. วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 5(2) : 33-39.
กมลชนก ราเต และ อุมาภรณ์ สุขารมณ์ (2561) ผลการให้คำปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีอัตภาวนิยมเพื่อเสริมสร้างความผาสุกทางจิตใจของนักศึกษา. วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 8(1) : 60-68.
-พรทิพย์ ทองสุกและ อุมาภรณ์ สุขารมณ์ (2561) ผลการให้คำปรึกษาตามแนวกลุ่มการรู้คิดและพฤติกรรมเพื่อลดพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาที่เป็นกลุ่มเสี่ยงวารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 8(1) : 95-106.
- ฉันทลักษณ์ ศรีไทย, อุมาภรณ์ สุขารมณ์, ศรีสมร สุริยาศศิน, มณฑิรา จารุเพ็ง. (2562). ความสัมพันธ์ระหว่างวิธีเผชิญความเครียด การรับรู้สมรรถนะแห่งตนกับความเครียดของผู้ดูแลเชื้อเอชไอวี. นำเสนองานประชุมวิชาการ 10Th National & International Conference at SuanSunandha Rajabhat University, Bangkok, Thailand.
- ศันสนีย์ ปัจญวรานนท์, อุมาภรณ์ สุขารมณ์, ศรีสมร สุริยาศศิน, มณฑิรา จารุเพ็ง. (2562). ผลของการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวการบำบัดการรู้คิดและพฤติกรรมเพื่อเสริมสร้างการมองโลกในแง่ดีของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย. นำเสนองานประชุมวิชาการ 10Th National & International Conference at SuanSunandha Rajabhat University, Bangkok, Thailand.
- วรรณิศา พรินทรากูล, อุมาภรณ์ สุขารมณ์, ศรีสมร สุริยาศศิน, มณฑิรา จารุเพ็ง. (2562). ผลการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีเผชิญความจริงต่ออัตลักษณ์แห่งตนของเยาวชนที่กระทำความผิดในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด.นำเสนองานประชุมวิชาการ 10Th National & International Conference at SuanSunandha Rajabhat University, Bangkok, Thailand.
- ทรงธรรม จิตตสาคร, อุมาภรณ์ สุขารมณ์. ( 2562). ความสัมพันธ์ระหว่างการปรับตัวกับการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค. นำเสนองานประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายการศึกษา วิจัยและความสัมพันธ์ทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 3.
วันดี คำทำ, ศรีสมร สุริยาศศิน, อุมาภรณ์ สุขารมณ์. (2562). การศึกษาเปรียบเทียบประสบการณ์การแข่งขันกีฬาและแรงจูงใจด้านกีฬากับปัจจัยส่วนบุคคลของนักเรียนกีฬา จังหวัดนครสวรรค์. นำเสนองานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.
- ภรณ์ทิพย์ ศิริกุลวิเชฐ, ศรีสมร สุริยาศศิน, อุมาภรณ์ สุขารมณ์. (2562). ผลการให้การปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคมต่อการมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ปีที่ 14 (1) : 76-90.
- Sucaromana U. (2018). A study on Achievement Goal Model of undergraduate in Bangkok Meterolitan, present at ICEL 2018 Weseda University, Tokyo. Japan.
- Choochom A., Sucaromana U., Chavanovanich J. and Tellgram. (2019) A model of self Development for enhancing Psychological Immunity of the Elderly. Journal of Behavior science Vol.14. Issue, January 2019.
 
     
  บทความวิชาการ :  
  - อุมาภรณ์ สุขารมณ์. (2552). มิติใหม่ : นำเสนอเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี นิตยสารเต้าซิ่นปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน 2552.
- อุมาภรณ์ สุขารมณ์ (2559). การให้คำปรึกษาแบบออนไลน์. วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 6 (1) : 1-10.
 
     
  ตำรา :  
  อุมาภรณ์ สุขารมณ์ (2561). จิตวิทยาพัฒนาการ (PSY2006). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง.  
     
วิชาที่รับผิดชอบ :
  ปริญญาตรี :  
  EDU 2103 จิตวิทยาเพื่อการเรียนรู้ (หลักสูตรศึกษาศาสตร์หลักสูตร 4 ปี) (สอนร่วม)
PSY 1001 จิตวิทยาทั่วไป (สอนร่วม)
PSY 1002 จิตวิทยาเบื้องต้น (สอนร่วม)
PSY 2006 จิตวิทยาพัฒนาการ
PSY 3202 พื้นฐานการให้คำปรึกษา
PSY 3204 จิตวิทยาการศึกษา
PSY 4202 การปรับพฤติกรรม
PSY 4298 สัมมนาทางจิตวิทยาการให้คำปรึกษา (สอนร่วม)
PSY 4299 การฝึกงานทางจิตวิทยาการปรึกษา (สอนร่วม)
 
     
  ปริญญาโท :  
  PSY 6204 จิตวิทยาการปรึกษาแบบกลุ่ม
PSY 7502 การปรับพฤติกรรมในวัยเด็ก
PSY 7298 การฝึกงานจิตวิทยาการปรึกษา
 

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)