อาจารย์ ดร. รังสิมา  หอมเศรษฐี   
  ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา  
     
การศึกษา :
  - Ph.D. (Psychology) The Faculty of Social Sciences MAGADH UNIVERSITY India 2010  
  - วท.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2542  
  - ร.บ. (รัฐศาสตร์) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2537  
     
ประสบการณ์ :
  - เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (แผนกฝึกอบรม) บริษัทไทยเยอรมัน เซรามิค  
  - อาจารย์ประจำศูยน์แนะแนวอาชีพ ของ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต  
  - อาจารย์ประจำภาควิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ (เชียงใหม่)   
  - อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา (สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
  - รักษาการรองผู้อำนวยการสำนักพิมพ์ ฝ่ายนโยบายและแผน (รับผิดชอบงานด้านนโยบายและแผน และด้านประกันคุณภาพของสำนักพิมพ์)  
  - ผู้ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหง (พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน)   
  - กรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์  
  - ประธานกรรมการจัดทำ SAR ภาควิชาจิตวิทยา  
  - อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ ของ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
     
ความเชี่ยวชาญพิเศษ  
  - นักฝึกอบรมในองค์กรเอกชน  
  - นักจิตวิทยาแนะแนวอาชีพ  
  - วิทยากรพัฒนาจริยธรรม (หลักการจิตวิทยา)  
     
ผลงานทางวิชาการ :
  ตำรา/หนังสือ/เอกสารประกอบการสอน :  
  - เอกสารประกอบการสอบวิชา จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเบื้องตัน  
  - เอกสารประกอบการสอนวิชา แรงจูงใจและขวัญในการทำงาน  
  - เอกสารประกอบการสอนวิชา การวิจัยและพัฒนาเพื่อการฝึกอบรม  
     
  งานวิจัย :   
  - งานวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพจิต (Well-being)  
  - ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตของพนักงานเอกชนที่ถูกลดค่าตอบแทน  
  - ความสัมพันธ์ระหว่างวุฒิภาวะทางอารมณ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (อยู่ระหว่างดำเนินการ)  
     
  บทความ :  
  - บทความที่เกี่ยวกับสุขภาพจิต (Well-being)  
  - บทความเกี่ยวกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Transformational leadership)  
     
วิชาที่รับผิดชอบ :
  ปริญญาตรี :  
  PSY2083 จิตวิทยาการรับรู้และการจูงใจ  
  PSY2401 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเบื้องต้น  
  PSY2403 พฤติกรรมการทำงานและค่านิยมทางสังคมในแรงงานไทย  
  PSY3403 แรงจูงใจและขวัญในการทำงาน  
  PSY4405 การวิจัยและพัฒนาเพื่อการฝึกอบรม  
  PSY4498 ทางสัมมนาทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  
  ปริญญาโท :   
  PSY 6042 การพัฒนาจริยธรรมทางธุรกิจ   
  PSY 6043 จิตวิทยาอุตสาหกรรม และกระบวนการนวสมัย  
  PSY 6411 องค์การแห่งการเรียนรู้ และวัฒนธรรมองค์การ  
     

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)