รองศาสตราจารย์ ดร.มานิกา วิเศษสาธร  
  ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา  
     
การศึกษา :
  - Doctor of Public Health (Health Education and Behavioral Sciences) International Program, Mahidol University (Visiting Scholar at the University of North Carolina at Chapel Hill, USA)
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาคลินิก) มหาวิทยาลัยมหิดล
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
     
ประสบการณ์ :
  - รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ (พ.ศ.2562-ปัจจุบัน)
- หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา (พ.ศ. 2556-2560)
- กรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ (พ.ศ. 2556-2560, พ.ศ.2562-ปัจจุบัน)
- กรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง (พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน)
- ประธานคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ (พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน)
- ประธานคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม คณะศึกษาศาสตร์ (พ.ศ. 2557)
- รองประธานคณะกรรมการฝ่ายนโยบายและแผน คณะศึกษาศาสตร์ (พ.ศ. 2556-2558)
- กรรมการบริหารความเสี่ยง คณะศึกษาศาสตร์ (พ.ศ. 2556-2559)
- ประธานกรรมการจัดโครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา พ.ศ.2560 (Thailand National Conference on Psychology: TNCP2017)
- ประธานคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561 (พ.ศ.2559-ปัจจุบัน)
- กรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ภาควิชาจิตวิทยา (พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน)
- กรรมการบริหารความเสี่ยง ภาควิชาจิตวิทยา (พ.ศ. 2551-2559)
 
     
ประสบการณ์ทำงานภายนอกมหายวิทยาลัย :
  - กรรมการสถาบันฝ่ายผลิตบัณฑิตสาขาจิตวิทยาคลินิก (ร่วมกับ 8 สถาบันภาคี)
- ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer reviews) พิจารณาบทความวิจัย
- ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer reviews) ประเมินเครื่องมือวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
- กรรมการทวนสอบให้กับสถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตรจิตวิทยา
- กรรมการกลาง สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2547-2548) 
 
     
ผลงานทางวิชาการ :
  ตำรา :  
  - มานิกา วิเศษสาธร. (2560). จิตวิทยาคลินิกเบื้องต้น. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
- มานิกา วิเศษสาธร. (2554). จิตวิทยาการทดลองเบื้องต้น. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
- ขนิษฐา วิเศษสาธร และ มานิกา วิเศษสาธร. (2552). จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน. กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 
 
     
  งานวิจัยภาษาไทย :  
  - มานิกา วิเศษสาธร, ปิยพงศ์ แซ่ตั้ง และ รพีกรณ์ เปี่ยมพืช. (2562). การทดสอบความถูกต้องของแบบวัดการใช้อินเทอร์เน็ตฉบับภาษาไทย (T-IDS): ความไว ความจำเพาะ และจุดตัดคะแนนในวัยรุ่นไทย. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ Thailand Research Expo 2019: Thailand Research Symposium. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพฯ, ประเทศไทย. (ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนดในลักษณะ Proceedings ที่ประชุมวิชาการระดับชาติ)
- มานิกา วิเศษสาธร, ผกาวรรณ นันทะเสน และ ณัชชามน เปรมปลื้ม. (2561). ความตรงเชิงสอดคล้องของแบบวัดการใช้อินเทอร์เน็ตฉบับภาษาไทย. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา ประจำปี พ.ศ.2561: หลากหลายอย่างกลมกลืนในมุม (มอง) จิตวิทยา, 2, 451-463. (ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนดในลักษณะ Proceedings ที่ประชุมวิชาการระดับชาติ)
- ปิยพงศ์ แซ่ตั้ง, รพีกรณ์ เปี่ยมพืช, และมานิกา วิเศษสาธร. (2560). การเปรียบเทียบผลคะแนนด้านการทำงานประสานกันระหว่างมือ – ตาระหว่างเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้และเด็กปกติ. วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม สจล, 16(3), 29-37. (ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1)
- จิรภัทร รวีภัทรกุล, มานิกา วิเศษสาธร, ปิยพงศ์ แซ่ตั้ง, และปวิธ สิริเกียรติกุล. (20 สิงหาคม 2559). ลักษณะบุคลิกภาพของครูการศึกษานอกระบบโดยใช้แบบสอบถามบุคลิกภาพ 16 องค์ประกอบฉบับปรับปรุงครั้งที่ 5 และแบบวัดบุคลิกภาพตามแนวทีเอ: การศึกษานำร่อง. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ Thailand Research Expo 2016: Thailand Research Symposium, (หน้า 212-218). สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพฯ, ประเทศไทย. (ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนดในลักษณะ Proceedings ที่ประชุมวิชาการระดับชาติ)
- มานิกา วิเศษสาธร, ปิยพงศ์ แซ่ตั้ง, รพีกรณ์ เปี่ยมพืช. (10 สิงหาคม 2557). การใช้เกณฑ์วินิจฉัย DSM 5 เพื่อตรวจค้นเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการThailand Research Expo 2014: Thailand Research Symposium, (หน้า 578-581). สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพฯ, ประเทศไทย. (ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนดในลักษณะ Proceedings ที่ประชุมวิชาการระดับชาติ)
- มานิกา วิเศษสาธร. (2554). The Influence of Interpersonal Interaction on Levels of Emotional Stability in Undergraduate Students Major in Psychology, Ramkhamhaeng University. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติทางศิลปศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 2, (หน้า 209-219). สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ, ประเทศไทย. (ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนดในลักษณะ Proceedings ที่ประชุมวิชาการระดับชาติ)
- มานิกา วิเศษสาธร. (2554). The Influences of Age and Number of Siblings on Levels of Emotional Stability of Undergraduate Students. วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม สจล, 10(2), 308-313. (ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1)
- ขนิษฐา วิเศษสาธร และ มานิกา วิเศษสาธร. (2553). การศึกษาบุคลิกภาพของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังตามหลักทฤษฎีทีเอ. วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม สจล, 9(1), 64-72. (ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1)
- ขนิษฐา วิเศษสาธร และ มานิกา วิเศษสาธร. (2550). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีในการเผชิญปัญหากับพฤติกรรมการจัดการกับปัญหาของนักศึกษามหาวิทยาลัย. วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม สจล, 6(1), 31-41. (ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1)
- มานิกา วิเศษสาธร. (2548). การศึกษาเปรียบเทียบผลการทดสอบด้านกระบวนการรับรู้ทางสายตาระหว่างเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนกับเด็กปกติ. วารสารจิตวิทยาคลินิก, 36(1), 47-58.
 
     
  งานวิจัยต่างประเทศ :  
  - Wisessathorn, M. (2017). The Development of a Thai-Internet Dependency Scale (T-IDS) and Its Psychometric Properties. Journal of Institutional Research South East Asia, 15(3), 44-59. (ฐานข้อมูล SCOPUS)
- Wisessathorn, M. (2016). High Risk of Internet Addiction and Its Relationship with Personality Trait, Academic Performance and Quality of life in Undergraduate Students. Journal of Institutional Research South East Asia, 14(2), 48-59. (ฐานข้อมูล SCOPUS)
- Wisessathorn, M, Saetang, P., & Nantasen, P. (21-23 September, 2016). Dynamics of Internet Addiction in Thai University Students: A Qualitative-Method Investigation. Paper presented at the SEAAIR International Conference, (p. 388-398). Bangkok, Thailand. (ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนดในลักษณะ Proceedings ที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ)
- Wisessathorn, M. (30 September-2 October, 2015). Personality, Academic Success and Quality of Life of Undergraduate Students with Perceiving Internet Addiction. Paper presented at the SEAAIR International Conference, (p. 50-61). Hanoi, Vietnam. (ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนดในลักษณะ Proceedings ที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ)
- Wisessathorn, M., Tanasugarn, C., & Fisher, E. B. (2013). The Impact of Child Severity on Quality-of-life among Parents of Children with Autism Spectrum Disorder: The Mediating Role of Optimism. Journal of the Medical Association of Thailand, 96(10), 1-6. (ฐานข้อมูล SCOPUS) 
 
     
วิชาที่รับผิดชอบ :
  ปริญญาตรี :  
  PSY 1001 จิตวิทยาทั่วไป
PSY 2010 ภาษาอังกฤษสำหรับนักจิตวิทยา
PSY 3001 จิตวิทยาการรับรู้และการรู้คิด
PSY 3302 จิตวิทยาคลินิกเบื้องต้น
PSY 4398 สัมมนาทางจิตวิทยาคลินิกและชุมชน
 
     

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)