หัวหน้า ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา  
     
     
   รองศาสตราจารย์ พ.ต.ท.ดร.ศิริพงษ เศาภายน  
   รักษาราชการแทนหัวหน้าภาควิชา  

 

อาจารย์ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา

ลำดับ รายนาม
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุการต์พิชา ปิยะธรรมวรากุล
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย สมบูรณ์
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรัฐ วัฒนพานิช
4. รองศาสตราจารย์เริงรณ ล้อมลาย
5. อาจารย์ ดร.นาที เกิดอรุณ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผ่องพรรณ สิทธิชัย
7. อาจารย์ ดร.อัญชลีพร ลพประเสริฐ
8. อาจารย์น้ำเพชร เทศะบำรุง

 

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)