รองศาสตราจารย์ ดร.ณรัฐ วัฒนพานิช   
  ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาพื้นฐานการศึกษา   
     
การศึกษา :
  - ปริญญาเอก : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
  - ปริญญาโท : บริหารฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
  - ปริญญาตรี : การวัดและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
  - ปริญญาตรี : การจัดการ (บัญชี) วิทยาลัยครูสวนสุนันทา  
     
ประสบการณ์ :
  - พ.ศ.2563 รองอธิการบดี ฝ่ายวิทยบริการจังหวัดนครพนม  
  - พ.ศ.2560 - 2563 หัวหน้าภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์   
  -2010 - Present Review Board, Journal of Institute of Business Excellence (Business & Management Quarterly Rewiew) Malaysia.  
  -2011- Present Editorials, African Journal of Business Management  
  - คณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
  - ที่ปรึกษาระดับดุษฏีบัณฑิต และ มหาบัณฑิต  
     
ผลงานทางวิชาการ :
  งานวิจัย :  
  - บทบาทของการศึกษาผู้ใหญ่ในการเสริมสร้างความรู้ให้แก่สมาชิกชุมชนท้องถิ่น, 2552  
  - กระบวนการจัดการเรียนการสอนในวิทยาลัยชุมชน, 2552  
  - บทบาทของวิทยาลัยชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อการสร้างการมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านอาชีพในชุมชน. 2553  
  - การใช้แนวทางการจัดการทางกลยุทธ์ในการวางแผนและการดำเนินงานทางด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย, 2554  
  - มุมมองของนักศึกษาต่อการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมชองมหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2554  
  - การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญาการศึกษาและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน, 2555  
  - ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2555  
  - Narat Wattanapanit. (2017). An Examination of the Influence of Leadership Styles upon Teachers' Psychological Well-Being : An Analysis via Structural Equation Modeling. Bu Academic Review. Bangkok University. Vol 16 No 2 (2017) : July-December. ISSN 1685-4322. รายละเอียด  
  - Narat Wattanapanit. (2018). An Analysis of Path-Goal Theory and Personnel's Morale at a Large Public University in Thailand via Multibariate Analysis of Variance Technique, 2018
หมายเหตุ : นำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ ที่จัดโดย South East Asian Association for Institutional Research (SEAAIR 18th) ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2561. หน้า 309-315 [รายละเอียด]
 
  - Narat Wattanapanit. (2019). An Investigation of the influences of Organization Communication Patterns upon Team Effectiveness among Private Universities in Thailand: A Multivariate Analysis. Journal of Institutuonal Research South East Asia, JIRSEA Vol.17 No.1, May/June 2019. Page 120-136. (SCOPUS) ISSN 1675-6061. [รายละเอียด]  
     
  บทความทางวิชาการ (Academic paper) :  
  - Managerial Roles of Directors of Community Colleges in Northeastern Thailand in supporting and Creating Vocational Networks in Communities. Au Journal of Management vol.7/2 (December 2009) (ABAC) [Description]  
  - The Organization of Teaching-Learning Process in Community College, International Journal of Arts and Sciences 3(17) 123-133 (2010). (USA) [Description]  
  - Roles of Northeastern Community Colleges in Enhancing Participation and Building Occupational Networks in the Communities, Executive Journal. 30(3) 183-190 (2010), (BU) [Description]  
  - A Working Model towards the Learning Organization: A Case Study of Sarasas Afliated Schools, BU Academic Review, Vol. 11, No 1, January-June 2012. [Description]  
  - AN INVESTIGATION OF ATTITUDE TOWARD EXERCISE AND SERVICES EXPECTED FROM FITNESS CENTER OF WORKING PEOPLE IN BANGKOK. (2020). Journal of Suvarnabhumi Institute of Technology (Humanities and Social Sciences) Vol. 6 No. 2 (2020) : July - December. page 369 - 387. ISSN 2539-5939 (Print). ISSN 2730-2725 (Online). [Description  
  - Situation of Businesses’ Coping with COVID-19 Pandemic in Thailand. (2021). Journal of Multidisciplinary in Social Sciences Vol. 17 No. 3 September - December 2021. page 1-6. ISSN 2673-0235 (Online). [Description]  
     
  Paper published in a conference (Proceeding) :  
  - The Development of a Learning Organization Model of an Affiliated group of education institutions in Bangkok, (Paper presented and published) SEAAIR Conference, 4-6 November 2008, Surabaya, Indonesia. (8th Annual SEAAIR) [Description]  
  - The Functions of Adult Learning in the Formation of Networks among Entrepreneurs and Communities, (Papers presented and published ) SEAAIR 2009 Conference, Penang Malaysia. (October 2009) [Description]  
  - An Investigation of the Perceived Importance of Special School Administration Components, (Papers presented and published ) SEAAIR 2009 Conference, Penang Malaysia. (October 2009)  
  - The Role of Community College in the Northeastern of Thailand in Supporting and Creating Vocational Networks among, (Paper presented and published ) The Asian Conference on Education 2009. Osaka Japan (October 2009). page 1226-1232. [Description]  
  - The Organization of Teaching-Learning Process in Community College, (Paper presented and published in International Journal of Arts and Sciences) Harvard University, Boston USA (May 31- Jun 3, 2010.) [Description]  
  - The Perceived Importance of Integrated Marketing Communication Channels on Decision to a Graduate Institution. (Paper presented and published) The South East Asia Association for Institutional Research Conference 2010, De La Salle University-Dasmariñas, Philippines. (Best Paper Award)  
  - The Usage of the Internet for Knowledge Sharing among Personnel at Ramkhamhaeng University Thailand, (Paper presented and published in Journal ICELW Columbia University NYU) ICELW 2011 Conference at Columbia University. New York, USA (Jun 2011) [Description]  
  - The Use of Strategic Management Approach in University Social Responsibility Planning and Implementation (Paper presented and published) 11 th Annual SEAAIR Conference hosted by Chiang Mai University, Thailand (November 2011)  
  - Students Perceptions Regarding Ramkhamhaeng University Social Responsiblility Practices, (Paper presented and published) Conference University Social Responsibility : Pathways to Excellence November 2-4, 2011 hosted by Chiang Mai University, Thailand  
  - An investigation of the Relationship between Education Philosophy and Student Performane, Conference hosted by Universiti Malaysia Sabah, Malaysia. (2012)  
  - The Relationship between Learning Climate and Students Achievement at Ramkhamhaeng University (Nov 2012) 12 th Annual Conference Kota Kinabalu, Malaysia. (Best Paper Presenter Award)  
     
วิชาที่รับผิดชอบ :
  ปริญญาตรี :  
  EDF 1001 ความรู้ทั่วไปทางการศึกษา  
  EDF 1002 ปรัชญาการศึกษา  
  EDF 3116 วิทยาลัยชุมชน  
  EDF 3128 การศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
  EDF 3129 การจัดการความรู้ในสถานศึกษา  
  RAM 1000 ความรู้คู่คุณธรรม  
  ปริญญาโท :  
     
     

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา) โทร. 02-310-8335,8347 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)