อาจารย์น้ำเพชร  เทศะบำรุง  
  ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาพื้นฐานการศึกษา  
     
การศึกษา :
  - ปริญญาโท สาขาจิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง   
  - ปริญญาตรี วิชาเอกการศึกษาพิเศษ วิชาโทเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   
     
ประสบการณ์ :
  - 2549 อาจารย์  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)   
  - 2560 ถึง ปัจจุบัน อาจารย์ ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง   
     
ผลงานทางวิชาการ :
  บทความวิชาการ :  
  - 2555 ผลการใช้บทเรียนแผ่นวีดิทัศน์ เพื่อฝึกทักษะการซักผ้า ของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)    
  - 2558 การใช้บทเรียนการ์ตูนเอนิเมชันเพื่อฝึกความสามารถการประกอบอาหารของเด็กออทิสติก  
  - 2560 การพัฒนาสื่อเทคโนโลยี Augmented Reality เรื่อง บัตรภาพมีชีวิต เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ  
     
  วิจัย :  
  - 2555 วิทยานิพนธ์ เรื่อง ผลการใช้บทเรียนแผ่นวีดิทัศน์ เพื่อฝึกทักษะการซักผ้า ของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)  
  - 2558 ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง ผลการใช้บทเรียนการ์ตูนเอนิเมชันเพื่อฝึกความสามารถการประกอบอาหารของเด็กออทิสติก  
  - 2559 ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยรามคำแหง การพัฒนาสื่อเทคโนโลยี Augmented Reality เรื่อง บัตรภาพมีชีวิต เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ  
  - น้ำเพชร เทศะบำรุง และ อาภรณ์ สอาดเอี่ยม. 2561. การพัฒนาบทเรียน I Tunesu Course เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตสำหรับเด็กออทิสติก. การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 2: การจัดการศึกษาและงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมในศตวรรษที่ 21. วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ.   
  - นาที เกิดอรุณ และ น้ำเพชร เทศะบำรุง. (2562). การสร้างสื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง การจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ. การประชุมวิชาการระดับชาติ (SCI) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3, วันที่ 18-19 มกราคม 2562, ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา. หน้า 635-646. ISBN : 978-974-625-833-3.   
  - น้ำเพชร  เทศะบำรุง. (2563). การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E – Book เรื่อง การจัดการศึกษาพิเศษสำหรับครู. การประชุมวิชาการ และเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรร สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ระดับชาติ หัวข้อ  การศึกษายุค  “Digital Disruption in Education” วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563  ณ โรงแรมชาโต เดอ เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมาจัดโดยคณะอนุกรรมการสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สสอท.)  
  - น้ำเพชร  เทศะบำรุง และ นาที เกิดอรุณ. (2563). การศึกษาความคาดหวังและสภาพจริงของการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง. Journal of Graduate Studies Valaya Alongkorn Rajabhat UniversityVol. 14 No. 2 (May–August 2020)  
     
วิชาที่รับผิดชอบ :
  ปริญญาตรี :    
     
     

 

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)