รองศาสตราจารย์เริงรณ  ล้อมลาย  
  ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาพื้นฐานการศึกษา  
     
การศึกษา :
  - ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
- ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการบริการให้คำปรึกษาแนะแนว
 
     
ประสบการณ์ :
  งานบริหาร :   
  - รองอธิการบดีฝ่ายธุรการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2555–ปัจจุบัน
- รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ จ.ชัยภูมิ 2560–ปัจจุบัน
- รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ จ.เพชรบูรณ์ 2560–ปัจจุบัน
- คณะกรรมการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ปีพ.ศ. 2561–ปัจจุบัน
- รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ จ.อุดรธานี (2560)
- รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักกีฬา (2560–2561)
- รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสัตว์ภูมิภาคในเขตร้อน (2561)
- รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต (2559)
- รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการฯ จังหวัดตรัง (2556-2557)
- รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการฯ จ.นครราชสีมา (2557–2558)
- รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาปริญญาตรีภูมิภาค (2554–2556)
 
     
  ประสบการณ์อื่นๆ :  
  - คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) กันยายน 2561 ถึง เมษายน 2562
- คณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการ ปี พ.ศ. 2561–2562  
  Link : https://www.moe.go.th/websm/2019/2/095.html
- คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ก.ก.ม.ท.) ปี พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2560)
 
     
ผลงานทางวิชาการ :
  ตำรา :  
  - เริงรณ ล้อมลาย. (2558). จริยธรรมและจรรยาบรรณสำหรับครู. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
- เริงรณ ล้อมลาย. (2560). การศึกษากับการประกันคุณภาพ. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
 
     
  งานวิจัย :  
  - เริงรณ ล้อมลาย. (2560). การศึกษาคุณธรรมและจริยธรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง. (ทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยรามคำแหง)
- เริงรณ ล้อมลาย และ พิมพ์พรรณ เทพสุเมธานนท์. (2560). แนวคิดทางปรัชญาการศึกษาในบริบทของการศึกษาไทย.
 
     
  บทความทางวิชาการ :  
  - เริงรณ ล้อมลาย. (2560). การบริหารจัดการเรียนร่วมตามการรับรู้ของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต2. วารสารรัชต์ภาคม, 12(25), หน้า 25-36.  
     
วิชาที่รับผิดชอบ :
  ปริญญาตรี :   
  EDF 2105 จริยธรรมและจรรยาบรรณสำหรับครู
EDF 2201 พื้นฐานการศึกษา
EDF 3127 การศึกษากับการประกันคุณภาพ
EDF 4103 การศึกษาอิสระทางการศึกษา
EDU 1401 ค่านิยมและคุณลักษณะความเป็นครู
 
     
  ปริญญาโท :   
  EDF 6003 ปรัชญาการศึกษา  

 

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)