อาจารย์ ดร.นาที เกิดอรุณ   
  ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาพื้นฐานการศึกษา  
     
การศึกษา :
  - ปริญญาเอก  
  - ปริญญาโท กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)  
  - ปริญญาตรี ค.บ.(การศึกษาพิเศษ) วิทยาาลัยครูสวนดุสิต  
     
ประสบการณ์ :
  - ปฏิบัติราชการในโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงนการศึกษาพิเศษ ก.ค. 2526-พ.ย. 2546  
  - ธ.ค. 2546 ปฏิบัติงานที่ภาควิชาการพื้นฐานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ตำแหน่ง อาจารย์  
  - หัวหน้างานสำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง   
  - รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  
  - รักษาการรองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน  
  - เลขานุการคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์  
  - ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
     
ผลงานทางวิชาการ :
  ตำรา : การศึกษาสำหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ (เขียนร่วม)  
  งานวิจัย : การบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนการศึกษาพิเศษกรุงเทพมหานคร  
  บทความ :   
  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
  - The use of strategie management approach in University social responsibility planning and implementation  
     
วิชาที่รับผิดชอบ :
  ปริญญาตรี :  
  EDS 3202 (สอนร่วม)  
  EDS 3203 การจัดการเรียนร่วม  
  EDS 3205 ศิลปะสำหรับเด็กพิเศษ  
  EDS 3206 การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครู ผู้ปกครอง และเด็กพิเศษ  
  CTL 3002 การสอนเด็กพิเศษ (สอนร่วม)  
  ปริญญาโท :  
     

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)