รองศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย  สมบูรณ์   
  ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาพื้นฐานการศึกษา   
     
การศึกษา :
  - Ph.D. (International Education), Innsbruck University: Austria
- ค.ม.(พื้นฐานการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ศษ.บ.(การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง)
 
     
ประสบการณ์ :
  - รองอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์
- รองอธิการบดี สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่
- รองอธิการบดี สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่
- ประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- คณะกรรมการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- คณะกรรมการฝึกอบรมบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ประธานฝ่ายวิจัย สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- อาจารย์ที่ปรึกษา ปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ผู้ทรงคุณวุฒิ ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
- ผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาบทความของวารสารรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาบทความของวารสารวิชาการบัณทิตวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
- ผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาบทความของวารสารแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
- ผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาบทความของวารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
- วิทยากรตัวคูณ กพร.
- วิทยากรการจัดการความรู้
- วิทยากรโรงเรียนวิถีพุทธ
- วิทยากรการวิจัยสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา
- วิทยากรการจัดการความรู้ภาษาอังกฤษสู่สากล
- วิทยากรการบริการสู่ความเป็นเลิศ บริษัทฮอนด้า (ประเทศไทย)
- วิทยากรการจัดการความขัดแย้งในองค์กร
- วิทยากร Risk Management ในองค์กร
- วิทยากรการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
- อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
     
ผลงานทางวิชาการ :
  วิจัย :  
  - การศึกษาเปรียบเทียบการอาชีวศึกษาของประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย
- การศึกษาเปรียบเทียบการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น
- ความคาดหวังของศิษย์เก่าที่มีต่อพันธกิจมหาวิทยาลัยรามคำแหง
- การสื่อความหมายสัญลักษณ์วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
- สื่อสารทางการเมืองกับการสร้างประชาธิปไตยของนักเรียนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
- อัตลักษณ์ของชาติตามนโยบายการศึกษา
- การสร้างอัตลักษณ์ของชาติที่ส่งผ่านวาทกรรมคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ
- อัตลักษณ์ "เด็กราม"
- การสอนแบบ "Super Teaching"
- การจัดการอาชีวศึกษาของประเทศไทยกับประเทศเยอรมนี: การศึกษาเปรียบเทียบ
 
     
  ตำรา :  
  - การศึกษาเปรียบเทียบและการศึกษานานาชาติ (EF608). กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง. 2544.
- การศึกษาของประเทศสังคมนิยม (EF336). กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง. 2544.
- การศึกษาเปรียบเทียบในกลุ่มประเทศพัฒนาและกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา. (EF625). กรุงเทพมหานคร:สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2546.
- วิทยาลัยชุมชน (EF346). กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2547.
- การศึกษาในประเทศยุโรป (EF305). กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2549.
- การศึกษาของเอเชีย (EF304). กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2549.
 
     
  งานแปลและเรียบเรียง :  
  - ธงชัย สมบูรณ์ และนิติศาสตร์ อารมย์ดี (แปล). คู่มือผู้นำทักษะความคิดทางด้านขวาง. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์กู๊ดมอนิ่ง, 2546.
- (แปล). บริการลูกค้าแบบนี้จึงจะรวย. กรุงเทพมหานคร :สำนักพิมพ์กู๊ดมอนิ่ง, 2546.
- ธงชัย สมบูรณ์ และพีระพงศ์ สุขแก้ว. เส้นทางสายแพรไหม สายใยแห่งศรัทธา. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ปราชญ์สยาม, 2548.
- ธงชัย สมบูรณ์. จากองค์กรแห่งการเรียนรู้...สู่องค์กรที่เปี่ยมสุข. กรงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ปราชญ์สยาม, 2549.
- ธงชัย สมบูรณ์. การพัฒนามนุษย์ในองค์กร. กรงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ปราชญ์สยาม, 2549.
- ธงชัย สมบูรณ์.วาทกรรมการศึกษาไทย รวมข้อคิดและข้อวิจารณ์การศึกษาไทย.กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562.
 
     
  Proceedings presented in International Conferences :  
  - Teacher : The Tap Root of National Identity Building. (Bangkok: Thailand,2005)
- National Identity on Educational Policy: A Case study of Thailand.(Bilihuloya:Sri Lanka,2006)
- International Education: The Pillar of ASEAN Community Development.(Bangkok: Thailand, 2007)
- Rite: Educational Power: The Myth of Development on Quality of Life.(Vientiane: Laos, PDR, 2008)
- Philosophy: The Great River of Learning. (Bangkok: Thailand, 2014)
- “Super Teaching” Model. (Munich: Germay,2016)
- Thai Education: Breathing of the Marginal People. (Istanbul:Turkey,2016)
- Thai Education in the Post-modernization and National Intellectuals.(Bangkok : Thailand, 2016)
- HBL: The Approach for Learning To Be A Completed Humanity.(Athen: Greece, 2017)
- Thai Teachers’ Being and Existence: The Influences of Thailand 4.0 Contextualization.(Bangkok:Thailand,2017)
- Thai Higher Education Identity: Remained or Lost? (Khonkaen: Thailand,2017)
- Peace Education: The Excellent Property of Humanity (Paris: France,2018)
- The National Identity Building on the Discourse of the National Children’s Slogan (Khonkaen:Thailand,2018)
 
     
  บทความตีพิมพ์หนังสือพิมพ์มติชน :  
  - บทความตีพิมพ์หนังสือพิมพ์มติชน คอลัมน์กระแสทรรศน์ ประมาณ 30 เรื่อง  
     
  บทความ :   
  - Somboon, T. “Multicultural Understanding : How does Education Help?” Ramkhamhaeng University Journal. 20 : 21 (July–December 2003) : 64-71
- Somboon, T. “Strategies for Exploring and Promoting Interaction Between Society and International Education” ข่าวบัณฑิตศึกษา. 6 : 6(พฤศจิกายน 2545) : 14.
- "Autonomy, Responsibility and Responsiveness of Ramkhamhaeng University in The 21 st century" ข่าวบัณฑิตศึกษา. 3 : 4 (กันยาน 2542) : 12.
- ธงชัย สมบูรณ์. “การศึกษา : วาทกรรมการพัฒนาที่ยั่งยืน” วารสารรามคำแหง. 23 : 1 (มกราคม–มีนาคม 2549) : 133 - 138. 27 : 7(16–22 มิถุนายน 2540) : 5.
- "การศึกษาในมหาวิทยาลัยออสเตรีย" ข่าวรามคำแหง.27 : 7(16–22 มิถุนายน 2540) : 5.
- "จาก Sumerhill ที่อังกฤษสู่โรงเรียนหมู่บ้านเด็กที่กาญจนบุรี" ข่าวรามคำแหง. 27 : 7(7–13 กรกฎาคม 2540) : 5.
- ธงชัย สมบูรณ์. “วิกฤตการณ์ของการวิจัยทางการศึกษาและคุณภาพทางการศึกษา” จุลสารพัฒนาประสิทธิภาพการสอน. 5 : 2 (มีนาคม–เมษายน 2540) : 17–20.
- "วัฒนธรรมทางการศึกษากับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21" จุลสารพัฒนาประสิทธิภาพการสอน. 5 : 4 (กรกฎาคม–สิงหาคม 2540) : 17-20.
- "เครือจักรภพอิสระกับการศึกษา" ข่าวรามคำแหง27 : 51(20–26 เมษายน 2541) : 5.
- "บทบาทหน้าที่ขององค์กรระหว่างประเทศในการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ" ข่าวบัณฑิตศึกษา.2 : 3(สิงหาคม 2541) : 8.
- "ปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาปริญญาโท"ข่าวบัณฑิตศึกษา.2 : 4(กันยายน 2541 : 4.
- "การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ : คุณค่าแห่งการค้นพบใหม่ในอดีต" ข่าวบัณฑิตศึกษา. 2: 9(กุมภาพันธ์ 2542) : 4.
- "ความชอบธรรมทางการศึกษา" ข่าวบัณฑิตศึกษา.2 : 11(เมษายน 2542) : 4.
- "อนาคตศาสตร์" ข่าวบัณฑิตศึกษา. 2 : 12(พฤษภาคม 2542) : 5.
- "ปัจจัยที่มีต่อเสถียรภาพทางการศึกษา" ข่าวบัณฑิตศึกษา.3 : 7(ธันวาคม 2542) : 9.
- "รามคำแหง : มหาวิทยาลัยชุมชนแห่งแรกของโลก" ข่าวบัณฑิตศึกษา. 3 : 7(ธันวาคม 2543) : 9.
- "บทบาททางการศึกษาของศาตราจารย์ประจำ รังสรรค์ แสงสุข ในการพัฒนาชนบท". ข่าวบัณฑิตศึกษา. 6 : 12(เมษายน 2546) : 1.
 
     
วิชาที่รับผิดชอบ :
  ปริญญาตรี :  
  EDF 3126 สันติศึกษา
EDF 3124 การศึกษาเพื่อการพัฒนา
DEF 3130 สังคมวิทยาการศึกษาเบื้องต้น
EDF 3105 การศึกษาของประเทศในยุโรป
 
     
  ปริญญาโท :  
  EDF 6003 ปรัชญาการศึกษา
EDA 6173 สัมมนาทางบริหารการศึกษา (สอนร่วม)
EDA 6179 การศึกษาอิสระ (สอนร่วม)
EDA 6000 ภาษาอังกฤษทางบริหารการศึกษา (สอนร่วม)
 
     
  นอกจากนี้ ท่านสามารถ อ่านบทความอื่นๆ ทั้งที่ Present ในต่างประเทศ ได้ที่ Blog บทความวิชาการของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
  - โทร : 02 310 8325  
  - Mobile: 081 372 0930  
  - e- mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
     

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)