รองศาสตราจารย์ ดร. สุการต์พิชา ปิยะธรรมวรากุล  
   ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาพื้นฐานการศึกษา  
     
การศึกษา :
  - กศ.ด. (การศึกษาผู้ใหญ่) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- การศึกษาพิเศษ (การจัดการศึกษาสำหรับเด็กปัญญาเลิศ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
- กศ.บ. (การประถมศึกษา) จากสถาบันการศึกษาชื่อ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน (ม.บูรพา)
 
     
ประสบการณ์ :
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครพนม พ.ศ. 2543-2545  
     
เกียรติประวัติ :
  ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ปี 2556 จากสำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร  
     
ผลงานทางวิชาการ :
  ตำรา :  
  - การศึกษาสงเคราะห์ EF 315 (ES 417)
- ปรัชญาการศึกษา EF 603
- การศึกษาศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์ EF 207 (EF 236)
- การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนผู้ปกครองและเด็กพิเศษ ES 306 (ES 413)
 
     
  วิจัย :   
  - สุวพิชชา ประสิทธิธัญกิจ. (2544). ปัญหาและความต้องการด้านอาชีพของเด็กพิเศษระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตกรุงเทพมหานคร. ทุนวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยรามคำแหง.
- สุวพิชชา ประสิทธิธัญกิจ. (2547). การศึกษาการคิดอย่างมีวิจารณญาณขอนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง. ทุนวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยรามคำแหง.
- พิมพ์พรรณ เทพสุเมธานนท์, นวลลออ แสงสุข, สุวพิชชา ประสิทธิธัญกิจ, ผ่องพรรณ สิทธิชัย และนิศารัตน์ หวานชะเอม. (2551). การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง. ทุนวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยรามคำแหง.
- สุวพิชชา ประสิทธิธัญกิจ. (2553). แบบการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง. ทุนวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยรามคำแหง.
- พิมพ์พรรณ เทพสุเมธานนท์ และสุวพิชชา ประสิทธิธัญกิจ. (2553). การเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของนักศึกษาภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง. ทุนวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยรามคำแหง.
- สุวพิชชา ประสิทธิธัญกิจ และพิมพ์พรรณ เทพสุเมธานนท์. (2555). ความคิดเห็นของอาจารย์ที่มีต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง. ทุนวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยรามคำแหง.
- สุการต์พิชา ปิยะธรรมวรากุล. (2560). การพัฒนาทักษะทางสังคมนักเรียนออทิสติกเรียนร่วมในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงด้วยวิธีการเรื่องราวทางสังคม. ทุนวิจัยคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
 
     
  บทความวิชาการ :  
  - สุวพิชชา ประสิทธิธัญกิจ. (2546). ปัญหาและความต้องการด้านอาชีพของเด็กพิเศษระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยรามคำแหง, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2 (ก.ค. – ธ.ค. 2546) หน้า 21 -34.
- สุวพิชชา ประสิทธิธัญกิจ. (2548). การศึกษาการคิดอย่างมีวิจารณญาณขอนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยรามคำแหง, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1 (มิ.ย. – เม.ย. 2548) หน้า 102 -117.
- สุวพิชชา ประสิทธิธัญกิจ และพิมพ์พรรณ เทพสุเมธานนท์. (2551). สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม. วารสารรามคำแหง. ปีที่ 2 (เม.ย – มิ.ย. 2551), หน้า 128-138.
- สุวพิชชา ประสิทธิธัญกิจ. (2553). แบบการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง. วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (ก.ค. – ธ.ค. 2553), หน้า 34-39.
- พิมพ์พรรณ เทพสุเมธานนท์ และสุวพิชชา ประสิทธิธัญกิจ. (2553). การเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของนักศึกษาภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง. วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ปีที่ 13 ฉบับพิเศษ (ก.ค. – ธ.ค. 2553), หน้า 1-8
- สุการต์พิชา ปิยะธรรมวรากุล. (2561). การพัฒนาทักษะทางสังคมนักเรียนออทิสติกเรียนร่วมในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงด้วยวิธีการเรื่องราวทางสังคม. วารสารรัชต์ภาค, ปีที่ 12 ฉบับที่ 26 (พ.ค. – ส.ค. 2561), หน้า 376 – 384.
- วรางคณา พนาสัณท์ และสุการต์พิชา ปิยะธรรมวรากุล. (2561). ความท้อแท้ในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในโรงเรียนเรียนร่วมเขตบางกะปิ สังกัดกรุงเทพมหานคร. วารสารรัชต์ภาค, ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (ก.ย. –ธ.ค. 2561), หน้า 141 – 151.
 
     
วิชาที่รับผิดชอบ :
  ปริญญาตรี :  
  EDF 2202 การศึกษาพิเศษสำหรับครู (สอนร่วม)
EDS 2203 การศึกษาพิเศษ
EDS 2301 ความรู้ทั่วไปทางการศึกษาพิเศษ
EDS 2304 การคัดแยกและการวินิจฉัยเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
EDS 3209 การศึกษาสำหรับเด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม
EDS 3214 การเตรียมอาชีพสำหรับเด็กพิเศษ (สอนร่วม)
EDS 4205 การศึกษาสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา (สอนร่วม)
EDS 4207 การศึกษาสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (สอนร่วม)
EDS 4208 การศึกษาสำหรับเด็กปัญญาเลิศ (สอนร่วม)
EDU 1401 ค่านิยมและคุณลักษณะความเป็นครู (สอนร่วม)
 
     
  ปริญญาโท :  
  EDF 6003 ปรัชญาการศึกษา (สอนร่วม)
EDS 6001 ความรู้ทั่วไปด้านการศึกษาพิเศษ (สอนร่วม)
EDS 6203 การวินิจฉัยคัดแยกเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
EDS 6205 สัมนาทางจิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ (สอนร่วม)
EDS 6273 การศึกษางานวิจัยทางด้านจิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ
EDS 6207 การพัฒนาความคิดระดับสูง
EDS 7096 การศึกษาอิสระทางด้านจิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ (สอนร่วม)
 

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)