รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ปีการศึกษา 2563 (กรกฎาคม 2563 - กรกฎาคม 2564)
   
ระดับหลักสูตรปริญญาตรี
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  - สาขาวิชาจิตวิทยา (เกณฑ์ 58) รายละเอียด
- สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (เกณฆ์ 58) รายละเอียด
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (เกณฑ์ 58) รายละเอียด
   
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  - สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (เกณฑ์ 58) รายละเอียด
- สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (เกณฑ์ 58) รายละเอียด
   
 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
  - สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและเกษตรศึกษา (เกณฑ์ 58) รายละเอียด
- สาขาวิชาการวัดผล การประเมินผล และการวิจัยทางการศึกษา (เกณฑ์ 58) รายละเอียด
- สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต (เกณฑ์ 58) รายละเอียด
- สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (เกณฑ์ 58) รายละเอียด
- สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (เกณฑ์ 58) รายละเอียด
- สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (เกณฑ์ 48) รายละเอียด
- สาขาวิชาพลศึกษา (เกณฑ์ 58) รายละเอียด
- สาขาวิชาภาษาไทย (เกณฑ์ 58) รายละเอียด
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (เกณฑ์ 58) รายละเอียด
- สาขาวิชาศิลปศึกษา (เกณฑ์ 58) รายละเอียด
- สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (เกณฑ์ 58) รายละเอียด
- สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (เกณฑ์ 58) รายละเอียด
   
ระดับหลักสูตรปริญญาโท
 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
  - สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (เกณฑ์ 58) รายละเอียด
- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (เกณฑ์ 58) รายละเอียด
- สาขาวิชาการประเมินและการวิจัยการศึกษา (เกณฑ์ 58) รายละเอียด
- สาขาวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนา (เกณฑ์ 48) รายละเอียด
- สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (เกณฑ์ 58) รายละเอียด
- สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ : (เกณฑ์ 48) รายละเอียด
- สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา (เกณฑ์ 58) รายละเอียด
- สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ (เกณฑ์ 58) รายละเอียด
- สาขาวิชาพลศึกษา : (เกณฑ์ 48) รายละเอียด

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (ปริญญาตรี) โทร. 02-310-8335,8347 (ปริญญาโท)