หัวหน้า ภาควิชาภูมิศาสตร์  
     
     
  รองศาสตราจารย์ พิชญา ช่างจัตุรัส  
  ตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์  
   รายละเอียดเพิ่มเติม  

 

อาจารย์ภาควิชาภูมิศาสตร์

ลำดับ รายนาม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาติยะ พัฒนาศักดิ์
2. อาจารย์ ดร.อรสา รัตนสินชัยบุญ
3. อาจารย์ ดร.ภูวเดช ธนิชานนท์
4. อาจารย์ ณัฐกานต์ ภูมิโคกรักษ์
5. อาจารย์ สมกมล รักวีรธรรม
6. อาจารย์ ดร.สุภาพร มานะจิตประเสริฐ

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)