อาจารย์ สมกมล  รักวีรธรรม  
  ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์  
     
การศึกษา :
  - พ.ศ. 2560 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) ภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะภูมิสารสนเทศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
- พ.ศ. 2558 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ภูมิสารสนเทศศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง คณะภูมิสารสนเทศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 
     
ประสบการณ์ :
  - พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- พ.ศ. 2558 – 2561 เจ้าหน้าที่วิจัย ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคตะวันออก คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
 
     
ผลงานทางวิชาการ :
  บทความวิชาการ :   
  - อติวิชญ์ มิตรงาม นราธิป เพ่งพิศ สมกมล รักวีรธรรม และลัญฉกร ปรารมภ์ (2560) การประยุกต์การรับรู้จากระยะไกล เพื่อศึกษาอิทธิพลของปรากฎการณ์เกาะความร้อนของเมืองต่อปริมาณน้ำฝน กรณีศึกษาจังหวัดระยอง. วารสารเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา. ฉ. (2)4, (44-54).
- สมกมล รักวีรธรรม สุพรรณ กาญจนสุธรรม แก้ว นวลฉวี และภัทราพร สร้อยทอง (2560) การประมาณค่าความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยการรับรู้จากระยะไกล ประเทศไทย. วารสารสมาคมสำรวจระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย. ฉ. (18)2-3, (61-72).
 
     
วิชาที่รับผิดชอบ :
  ปริญญาตรี :   
  GEO 2301 การแปลความหมายแผนที่และภาพ
GEO 2302 หลักการสำรวจรังวัด
GEO 2501 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย
GEO 3400 พื้นฐานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
GEO 3405 หลักการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
GEO 3602 ภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐานมนุษย์
GEO 4406 การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
GEO 4608 ภูมิศาสตร์เมือง
 
     

 

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)