อาจารย์ ดร. อรสา  รัตนสินชัยบุญ   
  ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์   
     
การศึกษา :
  - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2553  
  - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ภูมิศาสตร์กายภาพและสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยรามคำแหง (วท.ม.) พ.ศ 2545  
  - อักษรศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (อบ.) พ.ศ. 2538  
     
คุณวุฒิอื่น ๆ :
  - Certificate การอบรมโปรแกรม SPANS จากบริษัท Earth Intelligence พ.ศ. 2537  
  - Certificate การอบรมโปรแกรม Arcview 3.2 จากบริษัท ESRI ประเทศไทยจำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2546  
     
ประสบการณ์ :
  - นักวิทยาศาสตร์/นักวิชาการGIS สถาบันสังคมและสิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2545-2546  
  - เจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต พ.ศ.2546-2548  
  - กรรมการและเลขานุการ โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  
  - อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต พ.ศ.2549-พฤษภาคม 2555  
  - กรรมการ และเลขานุการ สมาคมการแผนที่แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545-2546  
  - กรรมการและเลขานุการ โครงการมหาวิทยาลัยรวมพลังหารสอง มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2545-2546  
  - กรรมการโครงการแกนนำเยาวชนเอการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2545-2546  
  - วิทยากร การอบรมแกนนี่เลี้ยงเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2546  
  - ผู้ช่วยวิทยากร โครงการอบรม เชิงปฏิบัติการ “การจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) สำหรับการพัฒนารายได้ของท้องถิ่น” มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปีพ.ศ.2546  
  - ผู้ช่วยนักวิจัยโครงการวิจัย “การวิเคราะห์ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว จังหวัดราชบุรี”  
  - ผู้ประสานงานโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเทศบาลตำบลคำชะอี จ.มุกดาหาร  
  - ผู้ประสานงานโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ จ.สงขลา  
  - วิทยากรอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้โปรแกรม LTaxMap จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  
  - วิทยากรอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้โปรแกรม NMTTaxMap จัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” โดยสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  
  - คณะพัฒนาโปรแกรมระบบบริหารจัดการค่าธรรมเนียมน้ำเสียของ อปท.  
  - คณะพัฒนาโปรแกรมระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน NMTTaxmap  
     
ผลงานทางวิชาการ :
  วิจัย :  
  - การวิเคราะห์หาพื้นที่เหมาะสมในการปลูกว่านหางจระเข้ในจังหวัดนครปฐมโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (2537) : งานวิจัยระดับปริญญาบัณฑิต  
  - การวิเคราะห์พื้นที่เหมาะสมในการวางแนวปะการังใหม่ ในเขตอ่าวไทยโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (2538) : งานวิจัยระดับปริญญาบัณฑิต  
  - การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (2541) : งานวิจัยระดับปริญญามหาบัณฑิต  
  - การวิเคราะห์เอกลักษณ์ของเขตเลือกตั้ง ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออกเสียงเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 : กรณีศึกษา กรุงเทพมหานคร(2545) : วิทยานิพนธ์  
  - โครงการวิจัย การศึกษาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชนริมคลองแสนแสบ ระยะที่ 1 : การจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล (Database) บริเวณพื้นที่ริมคลองแสนแสบ (ทุนวิจัยจาก สกอ. 2553)  
  - การศึกษาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชนริมคลองแสนแสบ ระยะที่ 2 : การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาของชุมชนริมคลองแสนแสบ (ทุนวิจัยจาก สกอ. 2554)  
  - โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในกรุงเทพมหานคร (กรุงเทพฯ ตะวันออก) กรณึศึกษา ชุมชนสหกรณ์ 93 คลองสิบ เขตหนองจอก ชุมชนแผ่นดินทองคอยรุตตั๊กวา เขตหนองจอก ชุมชนหมู่บ้านสราญรมย์ เขตบึงกุ่ม และชุมชนหมู่บ้านร่มทิพย์ เขตคลองสามวา (ทุนวิจัยจากกรุงเทพมหานคร 2554)  
     
วิชาที่รับผิดชอบ :
  ปริญญาตรี :  
  GEO 2501 Geography of Thailand   
  GEO 3304 Computer Cartography  
  GEO 3365 Computer Cartography Laboratory  
  GEO 4001 Field Techniques in Geography  
  GEO 4405 Open Source Software in Geographic Information System  
  GEO 4565 Local Geography  
  GEO 4900 Internship in Geography  
  ปริญญาโท :  
     

 

 

 

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)