อาจารย์ ดร.ภูวเดช  ธนิชานนท์  
  ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์  
     
การศึกษา :
  - PhD of Science (Geography and Sustainable Development ). Center of Development and Environment (CDE), University of Bern, Switzerland. 2015 (พ.ศ. 2558).
- Master of Science (Natural Resource Management). School of Environment, Resources and Development, Asian Institute of Technology. 2008 (พ.ศ. 2551).
- วิทยาศาสตร์บัณทิต (วท.บ.) สาขาวิชา ภูมิศาสตร์กายภาพและสิ่งแวดล้อม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย รามคำแหง พ.ศ. 2551
- วิทยาศาสตร์บัณทิต (วท.บ.) สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เกียรตินิยม อันดับ 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2543
 
     
ประสบการณ์ :
  - พ.ศ. 2558 - ปัจจุบันอาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- พ.ศ. 2552 - 2555 นักวิจัยร่วม ด้านภูมิทัศน์วัฒนธรรม งานวิจัย “ประวัติศาสตร์ชุมชนท้องถิ่น ลุ่มแม่น้ำตาปีตอนบน” โดย ผศ.ดร. วันวร จะนู มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
- พ.ศ. 2548 - 2549 ผู้ช่วยนักวิจัยด้านภูมิศาสตร์ ภาควิชาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
     
ผลงานทางวิชาการ :
  บทความวิจัย และบทความวิชาการ :  
  - Thanichanon P, Schmidt-Vogt D, Epprecht M, Heinimann A, Wiesmann U (2018). Balancing cash and food: The impacts of agrarian change on rural land use and wellbeing in Northern Laos. PLoS ONE 13(12): e0209166. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0209166
- ภูวเดช ธนิชานนท์ (2561). แผนที่ประวัติศาสตร์: การสร้างมโนภาพใหม่ทางประวัติศาสตร์แก่ประชาคมอาเซียน. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 อาเซียนบนเส้นทางของประชาคม (ASEAN on the Path of Community) ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วันที่ 11 ธันวาคม 2561 หน้า 333 – 348.
- ภูวเดช ธนิชานนท์ (2561). การศึกษาความหลากหลายของการใช้ที่ดินทางการเกษตร: กรณีศึกษา จังหวัด ไซยะบุรี ประเทศลาว. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม” 18 – 19 ตุลาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เล่ม 3 หน้า 542 – 555.
- Thanichanon P, Schmidt-Vogt D, Messerli P, Heinimann A and Epprecht M (2013). Secondary Forests and Livelihood along a Gradient of Accessibility: A Case Study in Northern Laos. Society and Natural Resources 26 (11): 1283 - 1299.
 
     
  ตำรา :  
  - Thaichanon, Puwadej (2019). Effects of Market Integration on Land Use and Welfare in Xayaburi, Laos. Beau-Bassin: LAP Lambert Academic Publishing. ISBN: 978-613-9-45338-2.  
     
วิชาที่รับผิดชอบ :
  ปริญญาตรี :  
  GEO 2501 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย (Geography of Thailand)
GEO 2502 ภูมิศาสตร์ภูมิภาคโลก (World Regional Geography)
GEO 2601 ภูมิศาสตร์มนุษย์ (Human Geography)
GEO 3002 วิวัฒนาการแนวคิดทางภูมิศาสตร์ (Evolution of Geographic Thoughts)
GEO 3503 ภูมิศาสตร์เอเชีย (Geography of Asia)
GEO 3509 ภูมิศาสตร์ประชาคมอาเซียน (Geography of ASEAN Community)
GEO 3703 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวไทย (Geography of Thailand Tourism)
GEO 4001 เทคนิคภาคสนามทางภูมิศาสตร์ (Field Techniques in Geography)
GEO 4002 พื้นฐานการวิจัยทางภูมิศาสตร์ (Basics of Research in Geography)
GEO 4604 ภูมิศาสตร์การเกษตร (Geography of Agriculture)
GEO 4606 ภูมิศาสตร์การเมือง (Political Geography)
GEO 4607 ภูมิศาสตร์ชนบท (Rural Geography)
GEO 4803 สัมมนาและปัญหาทางภูมิศาสตร์ (Seminar and Problems on Geography)
GEO 4900 การฝึกงานทางภูมิศาสตร์ (Internship in Geography)
 
     

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)