ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาติยะ  พัฒนาศักดิ์  
  ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชา  
     
การศึกษา :
  - พ.ศ. 2560 ปร.ด. (การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- พ.ศ. 2544 อ.ม. (ภูมิศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- พ.ศ. 2541 วท.บ. (ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
     
ประสบการณ์ :
  - ส.ค.2562 ถึง ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศึกษาศาสตร์
- ธ.ค.2560 ถึง ก.ค.2562 รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน คณะศึกษาศาสตร์
- ต.ค.2560 ถึง พ.ย.2560 หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์
- พ.ศ. 2545 ถึง ปัจจุบัน อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์
 
     
ผลงานทางวิชาการ :
  ตำรา :  
  - GE394 โฟโตแกรมเมตรี
- GE253 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย (แต่งร่วม)
- GEO3404 หลักการรับรู้ระยะไกล
- GEO3400 พื้นฐานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
 
     
  บทความ :  
  - ภาติยะ พัฒนาศักดิ์. (2545). ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์และตัดสินใจ. วารสารรามคำแหง, 19, 25-30.
- ภาติยะ พัฒนาศักดิ์. (2557). การวิเคราะห์รูปแบบการใช้ที่ดินโดยการจำแนกประเภทข้อมูลภาพจากดาวเทียม ในอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่. วารสารวิจัยรามคำแหง. 17, 10 -22.
- Pattanasak, P. (2018). Change Detection of Land Use and Land Cover by Normalized Difference Vegetation Index Differencing in the City of Chiang Mai, Thailand. Proceeding of Asian Conference on Remote Sensing 2018. 1138 – 1146.
 
     
  งานวิจัย :   
  - ภาติยะ พัฒนาศักดิ์. (2555). การวิเคราะห์รูปแบบการใช้ที่ดินโดยการจำแนกประเภทข้อมูลภาพจากดาวเทียม ในอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่. ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
- ภาติยะ พัฒนาศักดิ์. (2560). การตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคุลมดินด้วยความแตกต่างของดัชนีพืชพรรณในเมืองเชียงใหม่. ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
 
     
วิชาที่รับผิดชอบ :
  ปริญญาตรี :  
  GEO2305 การทำแผนที่
GEO2401 ภูมิสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น
GEO2501 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย (สอนร่วม)
GEO3004 สถิติทางภูมิศาสตร์
GEO3403 โฟโตแกรมเมตรี
GEO3404 หลักการรับรู้ระยะไกล
GEO4205 หลักการใช้ที่ดิน
GEO4403 การแปลภาพถ่ายทางอากาศและภาพจากดาวเทียม
GEO4407 การรับรู้ระยะไกลและการประมวลภาพเชิงเลข
 
     

 

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)