ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาติยะ  พัฒนาศักดิ์  
  ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชา  
     
การศึกษา :
  - พ.ศ. 2560 ปร.ด. (การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  - พ.ศ. 2544 อ.ม. (ภูมิศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
  - พ.ศ. 2541 วท.บ. (ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
     
ประสบการณ์ :
  - ส.ค.2559 - ก.พ.2560 รักษาราชการแทนหัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์  
  - ธ.ค. 2556 - ธ.ค. 2558 รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน คณะศึกษาศาสตร์  
  - 2545 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์   
     
ผลงานทางวิชาการ :
  ตำรา :  
  - GE394 โฟโตแกรมเมตรี  
  - GE253 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย (แต่งร่วม)  
  - GEO3404 หลักการรับรู้ระยะไกล  
  - GEO3400 พื้นฐานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
     
  บทความ :  
  - ภาติยะ พัฒนาศักดิ์. (2545). ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์และตัดสินใจ. วารสารรามคำแหง, 19, 25-30.  
  - ภาติยะ พัฒนาศักดิ์. (2557). การทำแผนที่การใช้ที่ดินด้วยการจำแนกข้อมูลเชิงวัตถุจากภาพดาวเทียมไทยโชต. วารสารวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา, 1, 76-84.  
  - ภาติยะ พัฒนาศักดิ์. (2557). การวิเคราะห์รูปแบบการใช้ที่ดินโดยการจำแนกประเภทข้อมูลภาพจากดาวเทียม ในอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่. วารสารวิจัยรามคำแหง. 17, 10 -22.  
     
  งานวิจัย :   
  ภาติยะ พัฒนาศักดิ์. (2555). การวิเคราะห์รูปแบบการใช้ที่ดินโดยการจำแนกประเภทข้อมูลภาพจากดาวเทียม ในอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่. ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.  
     
วิชาที่รับผิดชอบ :
  ปริญญาตรี :  
  GEO2305 การทำแผนที่  
  GEO2401 ภูมิสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น  
  GEO2501 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย (สอนร่วม)  
  GEO3400 พื้นฐานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (สอนร่วม)  
  GEO3403 โฟโตแกรมเมตรี  
  GEO3404 หลักการรับรู้ระยะไกล  
  GEO4205 หลักการใช้ที่ดิน  
  GEO4403 การแปลภาพถ่ายทางอากาศและภาพจากดาวเทียม  
  GEO4407 การรับรู้ระยะไกลและการประมวลภาพเชิงเลข  
     
  ปริญญาโท :  
     

 

  CITE LOGO

DESIGN BY
ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Center for Information Technology in Education (CITE)
Ramkhamhaeng University.
e-Mail : iteduram@gmail.com

CONTACT US
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-310-8315 (งานบริการการศึกษา)
โทร. 02-310-8335 (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)